Södra hamnen och Skattudden i Helsingfors. Foto: Jussi Hellsten

Stadsfullmäktige godkände principbeslut om omorganisering av hamnfunktionerna

Helsingfors stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde den 3 februari ett principbeslut om omorganisering av hamnfunktionerna samt utgångsläget för markanvändningen i hamnområdena i Södra och Västra hamnen och på Skatudden. Beslutet gör det möjligt att fortsätta planeringen utifrån det så kallade Koncentrationsscenariot, som innebär att trafiken med passagerar- och bilfärjor flyttas från Södra hamnen till Skatudden och Västra hamnen. I beslutet ingår också planen för en hamntunnel från Västra hamnen till Västerleden.

Södra hamnen utgör stadens fasad i riktning mot havet. Syftet är att utveckla området till ett trivsamt och attraktivt havsnära stadsutrymme. Detta förutsätter att markanvändningen kan planeras utan begränsningar på grund av reserveringar för hamnområden och utan att det påverkar fordonstrafiken i hamnverksamheten, men så att verksamhetsförutsättningarna för Helsingfors Hamn ändå tryggas.

Enligt det scenario som godkändes genom beslutet upphör trafiken med passagerar- och bilfärjor på Södra hamnens sida. Trafiken med passagerar- och bilfärjor till Stockholm koncentreras till Skatudden och Tallinntrafiken till Västra hamnen.

Enligt koncentrationsscenariot är det nödvändigt att bygga en tunnel från Västra hamnen till Västerleden, som ska göra det möjligt att organisera hamntrafiken smidigt och att utvidga funktionerna i Västra hamnen. Tunneln är avsedd för långtradartrafiken i Västra hamnen och för personbilstrafiken i hamnen via Västerleden. Hamntunneln genomförs som en investering av Helsingfors Hamn. Den preliminära kostnadskalkylen slutar på cirka 180 miljoner euro.

Genom principbeslutet skapas förutsättningar att omorganisera Helsingfors Hamns funktioner så att det finns tydliga ramar för utveckling av markanvändningen. De utgör också utgångspunkten för en kvalitets- och koncepttävling för Södra hamnens område. Kvalitets- och koncepttävlingen för strandzonen från Olympiaterminalen till Salutorget, som också omfattar planeringsområdet för ett nytt arkitektur- och designmuseum, är avsedd att starta våren 2021.

Ny detaljplan för västra Havsrastböle

Stadsfullmäktige godkände också en detaljplan och detaljplaneändring för västra Havsrastböle. Detaljplanelösningen gäller omgivningen kring Rastböle metrostation, Havsrastböles affärscentrum och västra delen av höghusområdet byggt i början 1990-talet samt interna park- och gatuområden i bostadsområdet.

Detaljplanelösningen gör det möjligt med nytt bostads-, affärs- och servicebyggande i utkanten av parkområden och på existerande tomter. Med beaktande av att en del befintliga byggnader rivs, blir ökningen i bostadsbyggandet 102 500 m² våningsyta. Antalet invånare ökar med ca 2 400.

Detaljplaneändringen har en betydande inverkan på områdets stadsbild. Exploateringstalet och antalet våningar är högre för nybyggena än nu. Att affärscentret byggs om och Havsrastbölevägen intill flyttas ändrar en hel del på omgivningen kring metrostationen.

Planläggningsprojektet är en del av Havsrastböles stadsförnyelse, som har inneburit nytt byggande samt utveckling av parker, gatuområden, offentlig service och servicelokaler genom omfattande planering och invånarnas mångsidiga deltagande. Målet är att göra stadsstrukturen tätare intill goda kollektivtrafikförbindelser, framhäva områdets styrkor och möjliggöra utvecklingen av tjänster.

Stadsfullmäktiges alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska).