Mechelingatan.

Stadsfullmäktige godkände detaljplanelösningen för Maria campus för tillväxtföretag

Stadsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 9 september om en detaljplaneändring som gör det möjligt att utveckla ett enhetligt företagsområde. Målsättningen är att utveckla och utvidga uppstartsområdet Maria 01 i enlighet med stadsstrategin, till ett av Nordeuropas största campus för tillväxtföretag.

Detaljplaneändringen gäller f.d. Maria sjukhusområde med omgivande gatuområden samt södra ändan av Banan. Detaljplanen gör det möjligt att bygga betydligt mer verksamhetslokaler samt att utveckla området till ett enhetligt företagsområde. Målsättningen är att utveckla och utvidga uppstartsområdet Maria 01 i områdets norra del i enlighet med stadsstrategin, till ett av Nordeuropas största campus för tillväxtföretag. I kvartersområdet i söder har verksamhetstomter reserverats för YIT och Keva under 2020 för planering av ett campus för tillväxtföretag.

Områdets historia och kulturella miljövärden bevaras bäst i norra delen, där det kulturhistoriskt värdefulla byggnadsbeståndet skyddas och en ny användning av byggnaderna bestäms som en del av det företagscampus som omfattar hela området. Man planerar att flytta de gamla sjukhusbyggnaderna i södra delen. I samband med detaljplanelösningen har också en trafikplan utarbetats. Enligt denna blir cykelförbindelserna smidigare på Mechelingatan och nya förbindelser för fotgängare och cyklister öppnas upp på det f.d. sjukhusområdet.

För att genomföra detaljplanelösningen uppstår det kostnader bland annat för nedmontering och flyttning av hus, ändringsarbeten på Banan, parkområden samt byggande av en ny bro som en förlängning på Barnhemsgatan. Kostnaderna för broförbindelsen uppskattas till ca 1,5 miljoner euro, kostnaderna för anläggning av parker och öppna platser till ca 1 miljon euro och kostnaderna för rivning och flyttning av byggnader till ca 3,5–4 miljoner euro. Till de andra kostnaderna hör de som hänför sig till byggandet av en bergrumsparkering (preliminär uppskattning 1,2–2 miljoner euro) och till byggandet av en tunnel för fotgängare och cyklister (preliminär uppskattning 9,5–13,5 miljoner euro).

Detaljplaneändringen höjer tomtvärdet i området. Värdet på den nya byggrätt som planläggs i områdets södra del uppgår till ca 35 miljoner euro. Stadens inkomster från tomter preciseras i samband med de fortsatta förhandlingarna och avtalet om kostnadsfördelningen.

Livlig diskussion om fullmäktigemotioner

Vid kvällens sammanträde behandlades också ett flertal motioner väckta av fullmäktigeledamöter. Mest debatterades bland annat ett förbud mot överlåtelse av hyresrätt för stadens hyresbostäder, könsneutrala resekort och särskilt stöd under gymnasiestudier. Diskussionerna och hela sammanträdet kan från 10 september ses i inspelningen på Helsingforskanalen, helsinkikanava.fi.

Stadsfullmäktiges alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.