Stadsfullmäktige godkände en detaljplaneändring för Degerö med tanke på snabbspårvägen Kronbroarna och fastställde försäljnings- och arrendeprinciper för tomter på Busholmen

Stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 17 februari en detaljplaneändring för områden vid Hundholmsvägen och Ilomäkivägen. Detaljplaneändringen gäller området vid Hundholmsvägen och Ilomäkivägen i norra Uppby, Degerö. Detaljplanelösningen möjliggör byggandet av snabbspårvägen Kronbroarna vidare till Uppby samt kompletteringsbyggande längs med snabbspårvägen. Med detaljplanelösningen bildas en tät och livaktig gatumiljö där det finns gatuträdsplanteringar i området vid Hundholmsvägen och Ilomäkivägen. Antalet invånare ökar med cirka 1 400.

Stadsfullmäktige fastställde dessutom arrendeprinciper för vissa tomter på Busholmen. Tomterna för bostads-, affärs-, kontors- och servicebyggnader finns i helheten med servicekvarter på Busholmen och vid Melkökajen, för vilka stadsfullmäktige redan tidigare har godkänt detaljplaneändringar.

Stadsfullmäktige godkände också en detaljplaneändring för tomter vid Baggbölevägen i Västra Baggböle. Detaljplaneändringen gäller fem tomter. Detaljplanelösningen gör det möjligt att bygga bostadshus i högst fyra våningar vid Baggbölevägen. På tomterna finns nu en- och tvåvåningshus. Att genomföra detaljplaneändringen kräver rivning av befintliga byggnader.

Fullmäktige godkände utredningar om ouppnådda bindande verksamhetsmål i budgeten

Stadsfullmäktige godkände utredningar om ouppnådda bindande verksamhetsmål i 2020 års budget. Det fanns ouppnådda mål i stadens alla sektorer.

Coronapandemin hade stor inverkan på målutfallet. Exempelvis i fostrans- och utbildningssektorn nåddes inte målet att minska antalet avhoppare inom yrkesutbildningen. Inte heller kultur- och fritidssektorns mål att förbättra små barns, ungdomars och seniorers möjligheter till motion och rörlighet nåddes helt.

Enligt anvisningarna för efterlevnad av 2020 års budget ska nämnderna och direktionerna ge en utredning om bindande verksamhetsmål som inte nåtts, och utredningen ska behandlas i stadsfullmäktige innan bokslutet undertecknas i stadsstyrelsen.

Stadsfullmäktige bemyndigade också stadskansliet, stadsmiljönämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och hälsovårdsnämnden att överskrida anslag i 2020 års budget och att underskrida verksamhetsbidrag och överföra vissa anslag i 2020 års budget.

Dessutom behandlade stadsfullmäktige motioner väckta av ledamöter och en gruppmotion väckt av Öppna Partiets fullmäktigegrupp.

Stadsfullmäktiges alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska).