Projektplanen för Pakila skolor, Baggböleparkens allians

Stadsfullmäktige godkände projektplan för skolor och daghem i Västra Baggböle

Helsingfors stadsfullmäktige godkände vid årets första sammanträde projektplanen för Baggböleparkens allians. Planen gäller en omfattande ombyggnad av Pakilan ala-astes och Pakilan yläastes skollokaler, ungdomslokaler och en nybyggnad för daghemmen Havukka och Pakila. Byggnaderna planeras så att de kan användas av invånarna i så stor utsträckning som möjligt. Vid stadsfullmäktiges sammanträde ordnades dessutom en frågestund.

Projektplanen för Baggböleparkens allians gäller utbyggnad och ombyggnad av skolhuset på Vedakärrsvägen 88 samt uppförande av en nybyggnad på Elovägen 35. För närvarande verkar skolan Pakilan ala-aste i byggnaderna på Vedakärrsvägen 88. Efter att projektet är klart ska årskurserna 3–6 i den grundläggande utbildningen samt skolan Pakilan yläaste och ungdomsservicen i Baggböle verka där.

Daghemmet Havukka verkar nu i byggnaden på Elovägen 35. Årskurserna 1–2 för nybörjarundervisning vid Pakilan ala-aste och ett nytt daghem som ersätter daghemmen Havukka och Pakila ska verka där efter att projektet är klart. 

Genom projektet effektiviseras rumsdispositionen och lokalerna förnyas så att de krav som undervisningen ställer kan mötas. Rumsplanen utarbetas så att den också stöder områdets invånarverksamhet och verksamheten i invånarföreningar och aktivt utnyttjande av lokalerna på kvällar, veckoslut och fritid.

Projektet är en del av genomförandet av handlingsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035, bl.a. genom att nybyggena i huvudsak ska byggas i trä. Nybyggenas uppvärmning drivs kolneutralt med källvärme, som bygger på utnyttjande av spill-, sol- och jordvärme.

Projektet genomförs etappvis, och det är meningen att första byggfasen ska inledas i juni 2020. Kostnaderna för projektet uppgår till 52,8 miljoner euro i kostnadsnivån för juni 2019.

För att projektet ska kunna genomföras behövs det tillfälliga skollokaler. Projektplanen för tillfälliga lokaler i Aulikkiparken godkändes av stadsstyrelsen den 16 december 2019, och härnäst ska bygglov för dessa sökas. Det är meningen att de tillfälliga lokalerna ska börja byggas på våren så att de kan tas i bruk i augusti före läsårsstarten.

På frågestunden diskuterades ekonomifostran för unga, träbyggande och platser för spelning av lätt musik

På årets första frågestund behandlades ledamoten Heimo Laaksonens fråga om ekonomifostran för unga i Helsingforsskolorna, ledamoten Laura Kolbes fråga om ökat träbyggande och ledamoten Sami Muttilainens fråga om platser för spelning av lätt musik i Helsingfors. Frågorna besvarades av biträdande borgmästarna Pia Pakarinen, Anni Sinnemäki och Nasima Razmyar. Svaren och diskussionen publiceras i inspelningen på Helsingforskanalen.

På stadsfullmäktiges sammanträden hålls under det innevarande året totalt sex frågestunder, där ledamöterna kan ställa aktuella och intressanta frågor till borgmästaren och biträdande borgmästarna. Fullmäktiges ordförande väljer för varje frågestund ut 2–3 frågor som behandlas. I samband med frågestunden fattas inga beslut.

Stadsfullmäktiges alla beslut vid sammanträdet 15.1.2020 kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här