Fullmäktige beslutade om Mejlans villaområde, utvidgning av Myllypuron peruskoulus skolhus och åtgärder med anledning av utvärderingsberättelsen

Detaljplanen för Mejlans villaområde förtydligar principerna för kompletteringsbyggande i villornas arrendeområden. Detaljplanen gör det också möjligt att utveckla det lokala gång- och cykelvägsnätet. I anslutning till detaljplanelösningen har det utarbetats en trafikplan, enligt vilken ett pendlingsstråk för cyklister ska dras mellan Zaidagatan och Merikantovägen. Helsingfors stadsfullmäktige godkände detaljplaneändringen vid sitt sammanträde onsdag 12.12.2018.

Detaljplaneändringen gäller området mellan Paciusgatan och havet. Största delen av detaljplaneområdet utgör byggd kulturmiljö av riksintresse, och dess naturmiljö och landskap har betydande värden. I området finns det byggnader med anknytning till finska statens förvaltning och historia, såsom republikens presidents tjänstebostad Talludden, statsministerns tjänstebostad Villa Bjälbo och Urho Kekkonens museum. Området är dessutom ett viktigt objekt för närrekreation i innerstaden.

Målet för detaljplanen är att bevara och skydda områdets värden med avseende på kulturhistorien och trädgårdskonsten och att vid utvecklingen av området beakta dessa värden. Områdets mångsidiga rekreationsanvändning och boendet i villorna ändras inte, men det blir möjligt att använda byggnader på centrala platser för kultur- och kaféändamål, Det blir också möjligt att på alla arrendeområden och tomter i bostadsbruk bedriva småskalig, icke-miljöstörande affärsverksamhet. Helsingfors stad äger marken i detaljplaneområdet, frånsett Villa Bjälbo, Talludden och Ekudden, som ägs av staten, och Hud- och allergisjukhusets område, som ägs av HNS. Detaljplanelösningen har utarbetats på initiativ av staden.

Myllypuron peruskoulus skolhus förstoras

Fullmäktige godkände också en detaljplaneändring som gäller Myllypuron peruskoulus tomter, Kvarnfolksstigen mellan tomterna och parkområdet söder om tomten för den nuvarande högstadieskolan. Detaljplanelösningen gör det möjligt att utvidga grundskolans övre hus och att flytta Kvarnfolksstigen till ett nytt läge från området. Tidigare Myllypuron yhteiskoulu skyddas. Skolhuset stod klart 1967. Huset skyddas på den grunden att dess historiska och arkitektoniska värden ska tryggas.

I och med detaljplanelösningen blir det möjligt att utvidga skolan med tanke på det växande elevantalets behov. Byggrätten ökar med sammanlagt cirka 250 kvadratmeter våningsyta.

Åtgärder med anledning av utvärderingsberättelsen

Stadsfullmäktige fick stadsstyrelsens utredning om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen för år 2017. Revisionsnämnden, som lyder under stadsfullmäktige, bedömer årligen huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen. Dessutom har nämnden till uppgift att bedöma huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. De iakttagelser som hänför sig till bedömningen presenteras årligen för fullmäktige i en utvärderingsberättelse. Vid behandlingen av utvärderingsberättelsen den 20 juni uppmanade fullmäktige stadsstyrelsen att före utgången av december 2018 förelägga fullmäktige en utredning om vilka åtgärder de personer som ansvarar för verksamheten och de redovisningsskyldiga har vidtagit med anledning av utvärderingsberättelsen.

Den utredning som nu förelagts fullmäktige är en sammanfattning av de åtgärder som vidtagits med anledning utvärderingsberättelsen, såsom bedömning av de bindande verksamhetsmålen, hantering av personalens välbefinnande och sjukfrånvaro, minskning av bostadslösheten och hobbymöjligheter för barn och unga. Sektorernas och affärsverkens utredningar har sammanställts till en promemoria, som kan läsas här.

Vid höstens sista sammanträde behandlade fullmäktige också ledamoten Suldaan Said Ahmeds motion om anonym arbetssökning och ledamoten Amanda Pasanens motion om utredning av mätning av hållbar välfärd.

Stadsfullmäktiges alla beslut publiceras här (på finska).

Röstningskartorna i fullmäktige och andra uppgifter om fullmäktiges sammanträde publiceras på Helsingforskanalen i anslutning till videoinspelningen.

Stadsfullmäktige sammanträder nästa gång 16.1.2019 kl. 18.00.

 


DELA