Stadsfullmäktige behandlade initiativ från ungdomar

Stadsfullmäktige behandlade den 21 april initiativ från ungdomar. I juli–december 2020 kom Helsingforsungdomar i åldrarna 13–17 år med sammanlagt elva initiativ. I initiativen föreslås bland annat fler skolpsykologer, solpaneler på ungdomsgårdarnas tak och effektivare åtgärder för att staden ska vara tryggare för flickor. Under hela fullmäktigeperioden har ungdomarna kommit med sammanlagt ungefär 150 initiativ.

I ett utlåtande med anknytning till initiativen påpekar ungdomsrådet att antalet initiativ har minskat jämfört med tidigare år. Enligt ungdomsrådet är största delen av ungdomarna alltjämt omedvetna om initiativkanalens existens eller också tror de inte att den har någon effekt.

Syftet med rätten för ungdomar att komma med initiativ är att uppmuntra dem att delta i det samhälleliga beslutsfattandet och att ge staden information om ungdomarnas förhoppningar och mål.

Motions- och kultursedlar som en engångsförmån för stadens anställda

Stadsfullmäktige beslutade att ett anslag beviljas för upphandling av motions- och kultursedlar som en personalförmån av engångsnatur för Helsingfors stads anställda. Stadsfullmäktige bemyndigade stadsstyrelsen att överskrida stadsstyrelsens dispositionsmedel i 2021 års budget.
Staden köper kultur- och motionstjänster för 7,6 miljoner euro, vilket delas ut till stadens ungefär 36 000–37 000 anställda i form av motions- och kultursedlar som en personalförmån av engångsnatur. Helsingfors vill satsa på att den för hela staden viktiga kultur- och motionsbranschen ska återhämta sig från de negativa effekterna av coronapandemin och samtidigt erbjuda personalen möjlighet till rekreation efter coronaåret.

Takträdgårdar anläggs i Trankyan i Nordsjö

Stadsfullmäktige godkände en detaljplaneändring för Trankyan i norra Nordsjö. Tack vare detaljplanelösningen går det i området att bygga nya bostäder med ekologiskt och funktionellt mångsidiga takträdgårdar.
Dessutom har bostadshusen placerats i en krävande sluttningsterräng, så att klippytor och trädbestånd kan bevaras på bergskrönet i området. Antalet invånare ökar med cirka 350.

Senareläggningen av kommunalvalet ändrar på fullmäktiges sammanträdestider

Stadsfullmäktige beslutade ändra på sina sammanträdestider som en följd av att kommunalvalet senarelagts. Mandattiden för de nya stadsfullmäktige som väljs börjar den 1 augusti, och det är därmed motiverat att fullmäktige sammanträder genast i början av mandattiden, dvs. måndag 2 augusti, för att utse nya förtroendevalda. Dessutom hålls ett sammanträde onsdag 11 augusti.

Foto: Nilla Varpunen