Stadsfullmäktige behandlade bokslutet och utvärderingsberättelsen vid sitt sista sammanträde

Det stadsfullmäktige som valts för perioden 2017–2021 behandlade vid sitt sista sammanträde den 23 juni Helsingfors bokslut, utvärderingsberättelse och revisionsberättelse för 2020.

Stadsfullmäktige godkände 2020 års bokslut. Helsingfors har skött sin ekonomi långsiktigt, varför den vilar på en stadig grund. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde, ett nyckeltal som beskriver stadens ekonomiska situation, hade ett utfall på närmast samma nivå som föregående år.

Helsingfors stads bokslut 2020 (på finska)

Stadsfullmäktige antecknade revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2020 och utlåtandena om berättelsen från stadsstyrelsen, nämnder och direktioner. Stadsfullmäktige uppmanade dessutom stadsstyrelsen att före årsskiftet lämna en utredning till fullmäktige om vilka åtgärder de som ansvarar för verksamheten och de redovisningsskyldiga har vidtagit med anledning av utvärderingsberättelsen. Fullmäktige antecknade också revisionsberättelsen för 2020.

Utvärderingsberättelse 2020

De förtroendevaldas ekonomiska förmåner ändras

Stadsfullmäktige beslutade ändra de förtroendevaldas ekonomiska förmåner fr.o.m. 1.8.2021. De förtroendevaldas arvoden höjs. Som grund för förhöjningen har man använt stegringen i den offentliga sektorns förtjänstnivåindex, som under 2017–2020 har varit ungefär 6–7 %. Storleken på förhöjningarna är i genomsnitt ca 6,6 % då man granskar arvodesklasserna.

Exempelvis är stadsfullmäktiges ordförandes sammanträdesarvode 545 euro och vice ordförandenas och ledamöternas arvode 410 euro från 1.8.2021. Till stadsfullmäktiges ordförande betalas ett årsarvode på 11 420 euro, medan vice ordförandena får 9 600 euro.

Det nya fullmäktige sammanträder den 2 augusti

Stadsfullmäktige sammanträder nästa gång den 2 augusti. Sammanträdet är det första för de nya ledamöter som valdes vid kommunalvalet i juni, och där utser fullmäktige ny borgmästare och nya biträdande borgmästare för Helsingfors bland fullmäktigeledamöterna och -ersättarna.

Vid fullmäktiges första sammanträde väljs också ordförande och två vice ordförande för fullmäktige, ledamöter i stadsstyrelsen och dess sektioner och ledamöter i de övriga nämnderna och dessas sektioner.

Alla beslut som stadsfullmäktige fattade på sammanträdet kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.

Foto: Riku Pihlanto