C21-stadsdirektörerna: Städerna behövs för att konkretisera regeringsprogrammet

Enligt C21-stadsdirektörerna förutsätter regeringsprogrammet ett tätt samarbete mellan regeringen och landets största städer för att kunna genomföras.

Rinnes regeringsprogram innehåller många punkter, som beroende på hur de genomförs kan ha betydande konsekvenser för våra städers livskraft, tillväxtmöjligheter och hållbar tillväxt samt organiseringen av service och trafik. Det är nödvändigt att regeringen, då den verkställer programmet, för en nära diskussion med landets största städer.

Hela landets framgång beror i allt större utsträckning på hur de stora städerna kan tackla de komplicerade problemen, från segregation till klimatförändring. Det viktigaste i metropolpolitiken ska vara att erbjuda städerna de rätta redskapen. Detta förutsätter ett partnerskapstänk och en genomgripande metropolpolitik i regeringens alla största projekt och åtgärder. Städerna ska inte vara endast platser där politiken verkställs.

Enligt C21-nätverket finns det både bra och dåliga element i regeringsprogrammet. Bland de positiva sakerna är det som i programmet skrivits ned om bostadspolitiken och om samarbetet mellan städer och staten genom ett ökat avtalat samarbete. Städerna är beredda att med egna åtgärder stödja dessa målsättningar. Även kommunernas roll som arrangör av sysselsättningstjänster bör förstärkas, såsom det föreslås i regeringsprogrammet. Städerna har alla förutsättningar samt beredskap att sköta denna uppgift.

I regeringsprogrammet identifieras på ett allmänt plan att städer är annorlunda även om det saknas konkreta åtgärder. Regeringen bör skräddarsy metoder för att beakta metropolpolitiken och beakta städernas särskilda behov. Detta lyckas bara med en stadsbaserad metropolpolitik, genom att dra nytta av städernas sakkunskap och genom att vända på den statsbaserade inkomstvinkeln mer mot det håll hur staden kan stödja och möjliggöra städernas egen utveckling och åtgärder.

Stadsdirektörernas största oro gäller den kommunala ekonomins hållbarhet och social- och hälsovårdsreformen. Regeringsprogrammet innehåller ett flertal riktlinjer om att öka eller utvidga kommunernas uppgifter och skyldigheter. Dessa innebär betydande kostnader för kommunerna och dessa kostnader ska kompenseras helt och hållet. Det är också viktigt att alla åtgärder och reformer i regeringsprogrammet genomförs på ett ekonomiskt hållbart sätt med hänsyn till den kommunala ekonomin.

Social- och hälsovårdsreformen oroar stadsdirektörerna på så sätt att den modell som regeringen har presenterat fortfarande inte löser reformens centrala problem. I reformen är det viktigaste att koncentrera sig på det väsentliga, alltså tjänsterna och en kundbaserad utveckling av dem. En kommunbaserad reform skulle vara en mer behärskad och säker väg, vilken skulle ge snabbare serviceresultat i kombination med starkare normer än i nuläget. Goda och kundorienterade lösningar kräver inte att man grundar en ny administrativ nivå och servicens problem löses inte genom att man grundar landskap med flera sektorer eller börja tillämpa en landskapsskatt.

C21-städernas ledare konstaterar att oavsett vad som tagits upp i regeringsprogrammet, även de goda strävandena för att bevara städernas funktionsförmåga, kommer den vårdreform som regeringen föreslagit att, om den förverkligas, minska städernas möjligheter och resurser att gå i spetsen för att upprätthålla tillväxt och utveckling, regionalt, lokalt och således även nationellt.

Till C21-nätverket hör förutom Helsingfors också stadsdirektörerna i Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg, Åbo, Jyväskylä, Lahtis, Kuopio, Kouvola, Björneborg, Joensuu, Villmanstrand, Tavastehus, Vasa, Rovaniemi, Seinäjoki, S:t Michel, Kotka, Salo och Borgå. Det permanenta nätverket av stadsdirektörer stärker den metropolpolitiska diskussionen och städernas gemensamma intressebevakning.

Läs mer:

C21 - Finlands 21 största städer