Staden övergår till distansmöten i beslutsfattandet

Helsingfors stadsfullmäktige tog brådskande upp till behandling och godkände ändringar i förvaltningsstadgan i fråga om det organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar, stadsfullmäktiges ordförandes befogenheter och elektroniska sammanträden. 

Ändringen innebär att befogenheter enligt lagen om smittsamma sjukdomar överförs från social- och hälsovårdsnämndens sektion till stadsstyrelsen.

De åtgärder som avses i lagen, såsom att stänga bostäder, förbjuda allmänna sammankomster eller stänga verksamhetsenheter, innebär i väsentlig grad utövande av offentlig makt. Det är därför naturligt att beslut i saken fattas av stadens främsta operativa organ.

Beslutsfattande via fjärruppkoppling 

Ändringen av förvaltningsstadgan gör det också möjligt att ordna sammanträden via fjärruppkoppling och att fatta beslut utan en sammankomst. Att delta via fjärruppkoppling är inte avsett som ett normalt tillvägagångssätt, men gör det möjligt att smidigt besluta under vilka förhållanden deltagande via fjärruppkoppling tillåts.

För att sekretessen ska bevaras är det väsentligt att deltagandet i ett sammanträde sker bara på en sådan plats där de sekretessbelagda uppgifterna och diskussionerna vid sammanträdet inte kan ses eller höras av utomstående. Deltagande via fjärruppkoppling innebär för deltagarna en tydligare skyldighet att se till att det inte finns andra personer i den lokal där de deltar i sammanträdet och att deltagandet via fjärruppkoppling inte leder till att uppgifter från slutna sammanträden sprids till utomstående.

I fråga om stadsfullmäktiges sammanträden fattas beslut om ett sammanträde med fjärruppkoppling av stadsfullmäktiges ordförande. Beslut om mötesarrangemangen för andra organ fattas av stadsstyrelsen.

Fullmäktiges ordförande kan bevilja tillstånd att överskrida utsatta tider

I förvaltningsstadgan lades det till en bestämmelse om att stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl kan bevilja stadsstyrelsen tillstånd att överskrida de i förvaltningsstadgan utsatta tider inom vilka motioner, interpellationer och hemställningsklämmar ska besvaras. I situationer då stadsstyrelsens beslutsfattande och beslutsberedningen inför detta måste fokusera på sådant som är mer brådskande, är det ändamålsenligt att resurser inte nödvändigtvis används för beredning av dessa ärenden.