Coronavaccin.

Staden bekämpar mångsidigt spridningen av coronaviruset

I Helsingfors finns det för närvarande lika många smittade som under förra vårens epidemitopp, mellan tvåhundra och över trehundra smittade per dag. Incidenstalet under de senaste 14 dygnen är 501 per 100 000 invånare. Föregående vecka var motsvarande siffra 400. Epidemiläget är svårt och det är troligt att andelen fall av omikronvarianten kommer att öka rätt så snabbt även i Helsingfors.

När man tittar på siffrorna är det bra att beakta att den nationella testningsstrategin ändrades i början av hösten. Det utförs färre coronatest än exempelvis under våren och sommaren, och antalet smittade är således troligtvis högre än siffrorna visar. Det höga antalet smittade syns även i behovet av sjukhusvård, som har fortsatt att ligga på en för hög nivå.

Vaccineringen med tredje dosen utvidgas stegvis i januari – fler vaccinatörer söks, företagshälsovården deltar

För närvarande ges tredje dosen av coronavaccinet till dem som fyllt 60 år, personer som tillhör en riskgrupp på grund av sjukdom, personer som har vaccinerats med kort dosintervall, dem som bor på institutioner och vårdhem, dem som vårdar coronapatienter samt social- och hälsovårdspersonal som ger annan brådskande vård. Vaccinationsintervallet har förkortats i Helsingfors så att man kan få den tredje vaccindosen när det har gått fem månader från den andra dosen.

Vaccineringen med tredje dosen av personer under 60 år inleds så snart som möjligt i Helsingfors, senast i januari. De tredje doserna ges i ordningsföljd från den äldsta till den yngsta åldersgruppen på samma sätt som de föregående doserna. Tidsgränsen på fem månader från den andra vaccindosen uppfylls för över 200 000 friska Helsingforsbor i åldern 18–59 år fram till slutet av januari. För att undvika rusning sprids tidsbokningen ut och detta informeras det om separat när tidsbokningen för respektive åldersgrupp öppnar.

Helsingfors strävar fortfarande efter att höja vaccinationskapaciteten. För närvarande vaccinerar cirka hundra anställda Helsingforsborna varje dag. Fler vaccinatörer rekryteras kontinuerligt och man tar även hjälp av privata aktörer, på samma sätt som hittills. Även pensionerad hälsovårdspersonal har hela tiden varit och är väldigt viktiga och välkomna till vaccineringsarbetet i Helsingfors. HUS och Nylands kommuner vädjar till all sådan hälsovårdspersonal som på grund av sin livssituation kan komma och sköta vaccinationer under exempelvis några veckor eller andra flexibla tider. De som är intresserade ombes skicka sina kontaktuppgifter till sote.henkilostosiirrot@hel.fi och samtidigt uppge önskemål om den vaccinationspunkt där man skulle vilja arbeta. Helsingfors vaccinationspunkter finns på Busholmen samt i Gamlas, Malm och Kvarnbäcken.

I huvudstadsregionens kommuner har man dessutom redan kommit långt i det förberedande arbetet för att ta med företagshälsovården i vaccineringen och man strävar efter att påbörja vaccineringen så snart som möjligt.

Vaccin är det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom

Bland ovaccinerade är coronaincidensen för närvarande mycket hög och nästan alla yngre som vårdas på sjukhus är inte vaccinerade. Bland ovaccinerade är incidenstalet för de senaste 14 dygnen 1 059 per 100 000 invånare, vilket är nästan tre gånger så högt som incidenstalet bland dem som fått två vaccindoser (306).

Coronavaccin erbjuds till alla som fyllt 12 år. 87 procent av alla Helsingforsbor som fyllt 12 år har fått första vaccindosen, 83 procent har fått andra dosen och 10 procent har fått tredje dosen. För tillfället har dock cirka 75 000 Helsingforsbor över 12 år, som skulle kunna vaccineras, inte vaccinerat sig än. Staden uppmuntrar alla som har ett bristande vaccinskydd att söka sig till vaccination omedelbart. Första och andra vaccindosen kan också fås utan tidsbokning vid Helsingfors vaccinationspunkter och popup-punkter.

Staden har även startat coronavaccinationskampanjer i sociala medier och kollektivtrafiken, som riktas särskilt till 16–29-åringar. Det är viktigt att fortsätta höja vaccinationstäckningen i den här åldersgruppen.

Coronaläget på skolor och daghem kontrolleras med noggranna åtgärder

I och med att coronaläget har försämrats i huvudstadsregionen har allt fler smittade konstaterats även bland barn och skolelever. Barn får dock i allmänhet milda eller inga symtom. I skolorna förebyggs smitta bland annat genom att undvika att blanda grupper och genom att rekommendera användning av ansiktsmask från och med årskurs. 6.

Många barn testas för corona just nu. Skolbarn under 12 år testas ungefär mellan en och en halv till två gånger mer än andra i förhållande till befolkningsgruppens storlek. Barn under 12 år rekommenderas testning om man vet att de har exponerats och de har symtom som tyder på coronavirusinfektion. Barn med symtom ska även testas om det finns ovaccinerade medlemmar i familjen som har fyllt 16 år. Staden påminner alla åldersgrupper, såväl vaccinerade som ovaccinerade, att man vid behov alltid kan testa sig om man har symtom.

Ett alternativ är att göra ett hemtest i situationer där man funderar över om man har blivit smittad. Om hemtestet är positivt ska man söka sig till laboratorietest. Om hemtestet är negativt och barnet har ens lindriga symtom, ska man stanna hemma och inte träffa personer som tillhör riskgrupper.

Eftertanke vid julsäsongens firanden

För många innebär julsäsongen en tid av stillhet tillsammans med sina närmaste. Var och en kan med sitt eget ansvarsfulla agerande försöka säkerställa att julen kan firas inom den närmaste kretsen på ett säkert sätt och med gott humör. Om du har symtom ska du inte delta i några gemensamma sammankomster.

Under julsäsongen påminner staden om att man, precis som vid allmänna tillställningar, även vid privata tillställningar i huvudstadsregionen rekommenderas undvika tillställningar för fler än 20 personer inomhus eller ordna dem i lokaler där coronapass kan krävas av deltagarna.

Vaccinationer, användning av ansiktsmask, minskade kontakter samt hygienåtgärder är alla viktiga sätt för att begränsa epidemin. Som en kompletterande metod har staden tagit i bruk coronapass istället för begränsningar i alla de verksamheter som det är möjligt.

Se Helsingfors coronainfo 15.12.2021

Läs mer

Centrala rekommendationer och begränsningar som gäller i Helsingfors

Coronavaccin

Nyhet 3.12.2021: Coronapasset tas i bruk vid alla Helsingfors stads offentliga tillställningar och i en del kundutrymmen

Foto: Virpi Velin