Människor promenerar i parken en solig dag.

Socialt arbete med vuxna i sextettstäderna år 2020

I Sextettarbetsgruppens rapport om socialt arbete med vuxna granskas klientelet, klientprocessen, personalen och socialarbetets innehåll inom de sex största städernas sociala arbete med vuxna samt coronapandemins påverkan på socialt arbete med vuxna år 2020. I rapporten beskrivs dessutom resultatet av sextettstädernas gemensamma enkät om klientelet inom socialt arbetet med vuxna som för första gången genomfördes i början av år 2021.

Socialt arbete med vuxna bygger på att ta hand om människans grundläggande behov (funktionsförmåga och välbefinnande, mänskliga relationer samt delaktighet och rehabilitering, boende, försörjning och ekonomi) och stöd för att klara av vardagen. Vikten av socialt arbete med vuxna accentueras särskilt i kristider, såsom under coronapandemin. Den ökade arbetslösheten, permitteringar, vacklande psykisk hälsa och fördjupade ekonomiska problem som uppstått under coronapandemin kommer långsiktigt att öka behovet av vuxensocialarbetets tjänster. Coronarelaterade tjänster kommer att minska när befolkningen har vaccinerats, men behovet av socialrådgivning fortsätter.

Rapporten baseras på såväl komparativt forskningsmaterial som enkätresultaten

Resultaten av vuxensocialarbetets enkät ger intressant tilläggsinformation om välbefinnandet hos vuxensocialarbetets klientel. Eftersom man fick in få svar jämfört med det totala antalet klienter inom det sociala arbetet med vuxna, kan resultaten inte generaliseras till att gälla hela klientelet hos Sextettstädernas sociala arbete med vuxna. Enligt enkäten förvärras klienternas välbefinnande särskilt av psykiska problem, svag funktionsförmåga, ekonomi, beroenden och problem med boende. Av de klienter som valdes ut till enkäten uppskattades 58 procent ha psykiska problem och funktionsförmågan i vardagen uppskattades vara utmanande för lite över hälften av klienterna. 44 procent av enkätens klienter hade ekonomiska utmaningar och 35 procent hade beroenden.

Ett effektivt vuxensocialarbete minskar ojämlikhet, ökar lugnet i samhället, får människor att bli mer handlingskraftiga och minskar nackdelar orsakade av marginalisering både på individ- och på samhällsnivå. I sextettstäderna har man haft stora utmaningar med rekrytering både i fråga om tillgång och stabilitet. Lagen reglerar inte vuxensocialarbetets klientantal eller proportioner. En anställd kan ha till och med fler än 100 klienter. För att det sociala arbetet med vuxna ska kunna bevara sin dragnings- och hållkraft, måste man fästa uppmärksamhet vid både arbetsförhållanden, det vill säga rimlig arbetsmängd, psykosocial belastning och lönesättning. Vuxensocialarbetets stora klientantal och en för låg lönenivå i relation till det krävande arbetet gör det svårare att rekrytera personal och få dem att stanna i arbetet.

Sextettstädernas gemensamma enkät om klientelet inom socialt arbetet med vuxna genomfördes för första gången
I sextettstäderna genomfördes för första gången Sextettarbetsgruppens gemensamma enkät om vuxensocialarbetets klienter. Uppgifterna samlades in under perioden 11.1–12.2.2021. Enkätens svar är personalens syn på klienternas situation och behov. Enkäten har inte fyllts i tillsammans med klienterna. Enkätens mål är att bilda en helhetsuppfattning om klientelet inom varje stads sociala arbete med vuxna samt samla in information om vuxensocialarbetets klientel på sextettstädernas nivå för riksomfattande bruk.

Man fick in sammanlagt 5 059 enkätsvar från sextettstädernas klienter (Helsingfors 874, Esbo 201, Vanda 964, Åbo 342, Tammerfors 1 743 och Uleåborg 935). Antalet invånare som valdes ut till enkäten varierade mellan städerna.

Läs mer:

Kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityö vuonna 2020 (På finska)

Kuusikko-työryhmä (Sextettarbetsgruppen)

Statistik- och forskningsdata om Helsingfors


Foto: Lauri Rotko, Helsingfors stads materialbank.