Barn som leker.

Småbarnspedagogiken är den finländska skolans hörnsten

I Sextett-gruppens färska publikation jämförs småbarnspedagogiska tjänster samt dess kostnader i de sex största städerna under 2019.

I rapporten granskas hur tjänsterna anlitas samt kostnaderna inom den rättsliga referensramen. Tjänsterna inom småbarnspedagogiken består av kommunala tjänster och sådana tjänster som kommunen köpt, sådana som ordnas med servicesedel samt småbarnsfostran med stöd för privat vård. Även förskolan ingår i småbarnspedagogiken. I den öppna småbarnspedagogiken ingår dessutom kommunal klubbverksamhet som också tas upp i rapporten fr.o.m. 2017.

I sextettstäderna fanns i slutet av 2019 sammanlagt 116 480 barn i daghemsåldern (10 mån - 6 år) vilket är 1,8 procent färre än föregående år. Antalet barn inom småbarnspedagogiken minskade från föregående år i alla sextettstäder utom i Vanda. 34,6 procent av alla barn under sju år bodde i sextettstäderna vid utgången av 2019.

Servicestrukturen inom småbarnspedagogiken har ändrats mycket under de senaste tio åren. Som en följd av nationella och EU:s målsättningar har deltagandet i småbarnspedagogiken ökat. I slutet av 2019 deltog 77,4 procent av barnen i daghemsåldern i småbarnspedagogiken medan 17,1 procent omfattades av hemvårdsstödet. Deltagandet i småbarnspedagogiken har ökat med närmare tio procentenheter sedan 2009 vilket motsvaras av en minskning på åtta procentenheter av barn som omfattas av hemvårdsstöd.

Den ändring av personalstrukturen som enligt lagen om småbarnspedagogik ska genomföras senast år 2030 har redan höjt och kommer stegvis att höja personalens utbildningsnivå samt kostnaderna. I sextettstäderna har man justerat principerna för att bilda grupper i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om småbarnspedagogik om gruppstorlek och dimensionering av personalen.

Läs mer:

Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen palvelut ja kustannukset vuonna 2019 (på finska)

Lagen om småbarnspedagogik
(på finska)

Arbetsgruppen sextetten (på finska)

Bild: Kimmo Brandt, Helsingfors stads materialbank.