Småbarnsfamiljerna flyttar flitigt och formar elevunderlaget i skolområdena

Flyttandet bland barnfamiljer formar befolkningsstrukturen i skolornas elevupptagningsområden i Helsingfors. Men ändå är det inte skolbarnsfamiljernas flyttande som mest påverkar differentieringen i elevunderlag skolor emellan, utan småbarnsfamiljernas, dvs. de familjer där barnen ännu inte börjat skolan.

Detta framgår av senaste nummer av Helsingfors stadskanslis samhällstidskrift Kvartti.

En av bakgrundsfaktorerna till skillnader skolor emellan i elevernas skolframgång är föräldrarnas preferenser då det gäller lämpligt bostadsområde. En analys av barnfamiljernas flyttande påvisar klara drag av att vissa områden undviks och andra föredras.

Småbarnsfamiljerna, alltså familjer där barnen är bebisar eller går i dagis, flyttar oftare än andra barnfamiljer. Enligt Katja Vilkama och Venla Bernelius, författarna till en av artiklarna i senaste Kvartti, är den lokala differentieringen starkare bland barn än bland vuxna, och detta bör staden fästa allt större vikt vid.

Noggrannare analys av en allt mera heterogen stad

Kvartti utges av Helsingfors stad, och utkommer fyra gånger om året med nya rön från olika grenars stadsforskning om Helsingfors. Teman i nu utkommande Kvartti 3/2019 är bland annat flyttandets inverkan på befolkningsstrukturen i Helsingforsregionen och på differentieringen mellan regionens kommuner, samt skillnader i studier mellan barn från invandrarbefolkning resp. ursprungsbefolkningen.

Numret behandlar också den rekordlåga nativiteten i Helsingfors just nu samt tänkbara orsaker till den. Dessutom ges en mera ingående översikt av den stigande utbildnings- och inkomstnivån i distriktet Kvarnbäcken under 2000-talet samt bedöms denna utvecklings eventuella samband med de stadsutvecklingsprojekt som genomförts i distriktet.

Läs hela numret:
Kvartti 3/2019 (pdf)