Photo: Julia Kivelä / Visit Finland.

Slopat bostadstillägg till studiestödet gav fler mottagare av allmänt bostadsstöd

I slutet av år 2017 fanns det i Helsingfors 65 000 matlag i Helsingfors som lyfte allmänt bostadsbidrag – 21 000 fler än ett år tidigare. Den kraftiga ökningen beror på att studeranden bosatta i Finland från och med 1.8.2017 hänvisades till det allmänna bostadsbidraget.

Av alla de hushåll i Finland som i slutet av 2017 fick allmänt bostadsbidrag bodde 17 procent i Helsingfors. Andelen invånare som får allmänt bostadsstöd är större i Helsingfors än i de övriga kommunerna i Huvudstadsregionen eller i övriga Finland i medeltal, men till exempel i Åbo, Tammerfors och Uleåborg är andelen mottagare av allmänt bostadsstöd större än i Helsingfors.

28 procent av under 15-åringarna i Helsingfors hörde till ett matlag som fick allmänt bostadsstöd

I slutet av 2017 hörde nästan 109 000 personer i Helsingfors till matlag som fick allmänt bostadsbidrag. Att studeranden inte längre fick bostadstillägg till studiestödet utan hänvisades till allmänna bostadsbidraget ökade under 30-åringarnas andel av bostadsstödstagarna från 55 procent till nästan 63 procent. I landet som helhet var under 30-åringarnas andel ännu större, 67 procent.

Vad Helsingfors beträffar är det ändå värt att notera att nästan 28 procent av under 15-åringarna hörde till matlag som fick allmänt bostadsbidrag. Andelen är nästan tio procentenheter större än i landet som helhet.

97 procent av mottagarna av allmänt bostadsbidrag bor i hyresbostäder

Vanligast var det att man fick bidrag för att bo på hyra. I Helsingfors fick år 2017 strax över 63 000 matlag i hyresbostad men bara 2 000 dito i ägarbostad bostadsbidrag. Andelen matlag som både bodde i hyresbostad och fick allmänt bostadsbidrag har inte förändrats nämnvärt under de senaste tjugo åren.

Av de bostadshushåll som bor på hyra i Helsingfors får omkring 27 procent bostadsbidrag. Bland de bostadshushåll som bor i ägarbostad är andelen bara en dryg procent.

Var femte invånare i Helsingfors fick något slags bidrag för boende av FPA

Förutom allmänt bostadsbidrag utbetalar FPA bostadsbidrag för pensionstagare och, i vissa fall, studiestödets bostadstillägg, samt bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet. Var femte invånare i Helsingfors fick något av FPAs bostadsbidrag. Största delen (82 %) fick det allmänna bostadsbidraget. Av de helsingforsbor som fyllt 65 år fick nästan 13 procent bostadsbidrag för pensionstagare.

Mera om ämnet i statistikpublikationen:

Yleinen asumistuki Helsingissä 2017. Helsingfors stadskanslis statistik 2018:12, pdf-publikation.