Situationen med brister i Helsingforsdaghemmens bygglov har åtgärdats

Byggloven för Helsingfors samtliga kommunala och privata daghems samt gruppfamiljedaghems lokaler har gåtts igenom efter att borgmästare Jan Vapaavuori i våras satte igång en daghemsutredning.

Staden blev varse om svårigheterna då det uppdagades att den privata daghemskedjan Ankdammen hade problem med sina bygglov. Bland alla de 703 daghemslokaler som utreddes upptäckte man 84 vars bygglov på ett eller annat sätt var bristfälligt. Med undantag av tre daghem har nu dessa daghem beviljats bygglov. Med andra ord har de fått tillstånd att genomföra föreslagna ombyggnadsarbeten. Några daghem har flyttat eller lagt ned verksamheten. Beträffande de daghemslokaler där ombyggnadsarbete krävdes, har detta redan i mer än hälften av fallen slutförts.

Största delen av alla daghem hade sina bygglov helt i skick. I de allra flesta fallen innebar de observerade bristerna inget hinder för fortsatt daghemsverksamhet i befintliga lokaler, och inte ett enda daghem belades heller med användningsförbud. I de flesta daghemmen har verksamheten fortsatt normalt samtidigt som man har genomfört det behövliga ombyggnadsarbetet.

Bygglovsbristerna berodde i de flesta fallen på att lokalernas ursprungliga användningsändamål hade varit något annat än att tjäna som daghem, men att man inte på vederbörligt sätt hade ansökt om ändrat användningsändamål då man hade inlett daghemsverksamhet. Dessutom hade man i en del daghem inte genomfört de ombyggnadsarbeten som hade förutsatts i bygglovet.

Helsingfors stads byggnadstillsyn kontrollerar att reparationsarbetet slutförs i de daghem där ändringar har krävts. Angående hälften av objekten har slutbesiktning redan ägt rum eller så har man fastslagit dess tidpunkt.

Staden har rättat till uppdagade brister i tillståndsprocessen

I anslutning till genomgången utredde man också vad som hade lett till att det förekom lokaler med bristande bygglov.

”Man upptäckte brister i stadens praxis, anvisningar och tillsyn, vilka nu har rättats till. Dessutom har man gett de privata tjänsteleverantörerna handledning i hur man sätter byggloven i skick”, omtalar borgmästare Vapaavuori.

Helsingfors stadsmiljösektor samt fostrans- och utbildningssektor har reviderat tillståndsprocessen för nya daghem, så att det inte längre ska vara möjligt att starta upp verksamheten utan vederbörligt bygglovsförfarande och utan att ha andra nödvändiga tillstånd.

”Stadens processer med lokaler har utvecklats helhetsmässigt genom samarbete över sektorsgränserna i en särskild task force-grupp på stadsnivå. Det väsentliga är att staden förbättrar sina processer så att servicens kvalitet och tillgänglighet inte blir lidande till följd av dåligt ledarskap. Detsamma gäller strävan att bättre än hittills beakta familjernas önskemål. Behovet av bättre samordning än i nuläget accentueras då staden växer och därigenom efterfrågan på service tilltar”, säger borgmästare Vapaavuori.

Mer information

Up-to-date rapport om daghemmens bygglovssituation
Utredning om daghemslokalernas bygglovsenlighet
Sökande av bygglov
Ändring av användningsändamål