Ett trapphus.

Service enligt kommunmodellen tas i bruk för inkvarteringen av personer som sökt och fått tillfälligt skydd

Helsingfors har ingått ett avtal med Luona Ab, som producerar social- och hälsovårdstjänster och som ansvarar för verksamheten på förläggningen i Helsingfors, om produktion av inkvarteringstjänster för flyktingar från Ukraina. Personer som omfattas av kommunmodellen får möjlighet att antingen bo på Luona Ab:s förläggningar eller i bostäder som tillhandahålls och utrustats av Helsingfors stad. Avtalsperioden avslutas den 30 september 2022 och den eventuella optionsperioden avslutas den 4 mars 2023.

För de inkvarteringstjänster som erbjuds av Helsingfors används fritt finansierade bostäder som ägs direkt av staden. Det finns ungefär hundra lediga bostäder som lämpar sig för ändamålet. Enligt migrationsverkets beräkningsformel kan man i dessa bostäder inkvartera omkring 450 personer som omfattas av kommunmodellen.

Kommunmodellen ger möjlighet att inkvartera personer som söker och får tillfälligt skydd i den kommun där de bosätter sig

Kommunmodellen är en snabb och tillfällig lösning, där kommunen producerar sådana inkvarterings- och handledningstjänster som hör till mottagandet för en förläggning och för personer som söker och får tillfälligt skydd. På detta sätt strävar man efter att säkerställa de nyanländas möjligheter att stanna i den kommun där de bosatt sig när de kommit till Finland.

Kommunmodellen omfattar personer som får tillfälligt skydd och personer som har sökt internationellt skydd eller tillfälligt skydd. Personen ska vara registrerad som kund hos en förläggning som ingått ett avtal med kommunen, och det ska ha avtalats med förläggningen att personen omfattas av kommunmodellen.

Personer som omfattas av kommunmodellen inkvarteras i bostäder som ägs eller hyrs av kommunen, och som ska uppfylla kraven för boendet. I den inkvartering som tillhandahålls av kommunen ingår möbler och nödvändig utrustning i bostäderna, el, vatten, avfallshantering, underhållsarbeten, försäkringar samt återställande av bostadens skick efter att personen flyttat ut.

Kommunmodellen genomförs som ett samarbete mellan migrationsverket, förläggningarna och kommunerna.

Inkvarteringstjänsten kostar sammanlagt 186 000 euro i månaden för staden, och ersättningen från Luona Ab uppgår till 154 000 euro i månaden. Den slutliga kostnaden för staden blir alltså 32 000 euro i månaden. För att förbereda sig för dessa och eventuella andra kostnader för inkvarteringen har stadsstyrelsen beviljat stadsmiljösektorn totalt högst 170 000 euro. Anslaget är en investering för att flyktingar från Ukraina som vistas och har skapat ett nätverk i Helsingfors ska kunna stanna i staden under den tid de vistas i Finland.

Vad innebär tillfälligt skydd?

Tillfälligt skydd baserar sig på EU:s direktiv om tillfälligt skydd, som nu används för första gången. Rådets beslut trädde i kraft den 4 mars 2022 och gav medlemsländerna rätt att definiera den exakta målgruppen för skyddet. Statsrådet fattade ett beslut i ärendet den 7 mars 2022.

Beviljandet av tillfälligt skydd ger möjlighet att erbjuda skydd till en begränsad grupp enligt en snabb process som är lättare än asylförfarandet. I Finland erbjuds skydd till ukrainska medborgare som inte kan återvända till Ukraina på grund av Rysslands attack, samt till medborgare i länder utanför Europa och Schengenområdet eller statslösa som har vistats lagligt i Ukraina och som inte tryggt och permanent kan återvända till sitt ursprungsland. Tillfälligt skydd beviljas också till familjemedlemmar till ukrainare eller personer som fått internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina, om familjebandet har bildats i Ukraina före den 24 februari 2022.

Mer om ämnet:
Stadsstyrelsens beslut 20.06.2022: Kuntamallin käyttöönotto tilapäistä suojelua saaville

Foto: Anu-Liina Ginström