Professor Satu Mustjoki erhöll Helsingfors vetenskapspris på Helsingforsdagen 12 juni.

Helsingfors vetenskapspris till professor Satu Mustjoki

Professor Satu Mustjoki erhöll Helsingfors vetenskapspris på Helsingforsdagen 12 juni. Vetenskapspriset uppgår till 10 000 euro och det var biträdande borgmästaren för fostran och utbildning Pia Pakarinen som överräckte priset. I år delades Helsingforsdagens priser ut virtuellt i sändningen Helsinki kiittää – Helsingfors tackar, som man kan se på Helsingforskanalen.

Satu Mustjoki är professor vid Helsingfors universitet, avdelningsöverläkare vid HUS och direktör vid iCAN-flaggskeppets forskningslinje. Satu Mustjokis arbete har en central betydelse för att vården av Helsingfors och hela HUS-områdets cancerpatienter som insjuknat i immunologiska cancrar, utvecklas enligt den nyaste vetenskapliga kunskapen. Inom forskningsprogrammet, som Mustjoki leder, görs högklassisk grund- och klinisk forskning inom cancer, immunologi och autoimmuna sjukdomar.

Satu Mustjoki är professor i translationell hematologi vid Helsingfors universitet och avdelningsöverläkare vid HUS Cancercentrum. Hon leder forskningsprogrammet för translationell immunologi och ansvarar för immunonkologi vid forskningsflaggskeppet iCan för digitalt individualiserad forskning inom cancermedicin.

Satu Mustjokis forskningsområde är blodcancrar och sambandet mellan människans immunförsvars och kliniska tillämpningar på molekylnivå. Hon är en aktiv aktör både inom det nationella och internationella vetenskapssamfundet och hon har bland annat mottagit Biomedicum Helsinki medal år 2018.

Cancern är en global utmaning. Man uppskattar att en tredjedel av människorna insjuknar i cancer under sin livstid. Cancerforskningen har utvecklat riktad vård, som innebär en avsevärd förbättring av vården av bland annat Kronisk Myeloisk Leukemi (KML). Professor Satu Mustjokis forskningsgrupp söker klarlägga hur man kunde uppnå samma resultat även inom vården av andra typer av cancer.

Priset stärker Helsingfors som vetenskapsstad

Helsingfors vetenskapspris har delats ut sedan 1996. Prisets syfte är att stärka och göra Helsingfors känt som vetenskapsstad. Priset beviljas som ett erkännande för ett betydande vetenskapligt arbete utfört av en helsingforsare eller i Helsingfors.
Lista på prisets tidigare mottagare.

Helsingfors delade ut forskningsstipendier för stadsforskning


På Helsingforsdagen delade staden dessutom ut forskningsstipendier till elva forskningsprojekt. Stipendierna delades ut till en summa av sammanlagt 73 000 euro.

Forskningsstipendierna är avsedda för forskare med högre högskoleexamen, särskilt för dem som arbetar på licentiatavhandlingar och doktorsavhandlingar. Med stipendierna stöder man också post doc-forskare som nyligen doktorerat. Företräde har projekt som har ett samband med utvecklingen av urbaniseringen och dess effekter, stadsekonomi och förutsättningarna för näringsverksamhet, tjänster producerade eller beställda av staden och deras utvärdering, samt forskning som behandlar livsmiljön i Helsingfors, välmående, historia, vardagsliv och stadskultur, inklusive stadens livskraft, och fenomen som är förknippade med internationaliseringen. Dessutom har man eftersträvat att stipendiemottagarna ska representera flera olika vetenskapsgrenar och forskningsinriktningar.

Helsingfors stads forskningsstipendier beviljades följande sökande och forskningsprojekt:

Pharmacist, MSc Allaouat Sara Östra Finlands universitet
Air pollution, depression and dementia

samh.mag. Heinonen Anna Helsingfors universitet
Läheissuhteet suomalaisissa kommuuneissa

PM Högström Jenny Helsingfors universitet
Elevers aktörskap i nordiska digitalt rika klassrum

samh.mag Lahdelma Tamás Aalto universitetet
Paikalliset työvoimavirtojen verkostot ja yritysten tuottavuus

FM Neuvonen Jenni Helsingfors universitet
Stadin slangin bamlaajat – Slangin käyttö, kieliyhteisöt ja -asenteet Helsingissä 1800-luvun lopulta 1950-Iuvulle

PM Niitamo Annaliina Helsingfors universitet
Kommunikatiivista kaupunkia etsimässä: viestintä ja vuorovaikutus kaupunkien osallistavassa kehittämisessä

FM Pankakoski Kaisa Cardiff universitet / Helsingfors universitet
Kolmikielisten lasten kotikielten kehitykseen vaikuttavat tekijät ja perheiden näkökulmat Helsingissä ja Cardiffissa

PM Pasanen Kaisa Helsingfors universitet
Moniammatillisten tietokäytäntöjen muodostuminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyössä (Sosiaalityö)

samh.mag Syrjälä Jenna Tammerfors universitet
Tuleeko asunnoton autetuksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä? Etnografinen tutkimus asunnottomien tilapäisen asumisen palvelusta

VML Valtonen Elli Helsingfors universitet
Lemmikkieläimiin kohdistuvat eläinsuojelurikokset ja eläinsuojeluvalvonnan vaikuttavuus

PM Westerback Frida Helsingfors univeritet
Möjlighetshorisonter, välfärd och dissonanser – NEET-ungas subjektiva etableringsmöjligheter och Iivschanser

Foto: Linda Tammisto