Kommunalvalet. Foto: Marjo Karttunen, Helsingfors stad

Den egentliga valdagen i kommunalvalet är den 13 juni – Med specialarrangemang säkerställs att även de som är i karantän eller isolering kan rösta

Kommunalvalets förhandsröstning är avslutad, men man kan ännu rösta på valdagen den 13 juni på röstningsstället i det egna röstningsområdet.

De som är röstberättigade har fått brev hem om var de ska rösta. På valdagen har röstningslokalerna öppet klo 9–20.

Röstningsställena välkomnar friska personer som följer coronaanvisningarna

I valarrangemangen har man fäst särskild uppmärksamhet vid en coronasäker röstningssituation. På röstningsställena följs justitieministeriets och THL:s coronaanvisningar.

På röstningsstället är det viktigt att använda ansiktsmask eller -visir och handsprit samt att hålla två meters säkerhetsavstånd till andra väljare och valförrättare.

Valfunktionärerna övervakar säkerheten på röstningsstället och ger råd om hur man följer anvisningarna.

Särskild uppmärksamhet fästs vid rengöring av röstningslokalerna och exempelvis pennorna i valbåset. Du kan även använda egen penna vid röstningen.

Väljarna måste legitimera sig vid röstningsstället. Valfunktionären kan be väljaren att ta bort ansiktsmasken en stund för att fastställa identiteten.

Vad ska du göra om du är i karantän eller isolering på valdagen?

Om du försatts i karantän på grund av exponering för coronaviruset eller i isolering på grund av coronavirussmitta kan du ändå rösta på valdagen den 13 juni.

En person som befinner sig i karantän eller isolering som ordinerats av en läkare, får inte lämna sitt hem för att ta sig till röstningsstället utan tillstånd av en smittskyddsläkare. Om du vet att du på valdagen kommer att vara i karantän eller isolering som ordinerats av en läkare, kontakta centralvalnämndens kansli i Helsingfors stad på telefonnummer 09 310 13344 och fråga om det finns möjlighet att rösta utomhus.

Om du är i karantän eller isolering som ordinerats av en läkare ska du inte gå in i vallokalen. I justitieministeriets och THL:s Stop-anvisning som finns utanför röstningsstället finns telefonnumret till det aktuella röstningsstället, som du kan ringa för att komma överens om röstning utomhus.

Genom att rösta i kommunalvalet påverkar du stadens beslutsfattande

Vid kommunalvalet väljs 85 ledamöter och deras suppleanter till Helsingfors stadsfullmäktige för fyra år. Stadsfullmäktige beslutar om stadens viktigaste ekonomiska ärenden samt anordnandet av stadens förvaltning. Fullmäktige väljer ledamöter för stadens organ, såsom stadsstyrelsen och nämnder samt tillsätter de viktigaste tjänsterna. Fullmäktige väljer bland sina ledamöter en borgmästare och biträdande borgmästare för mandatperioden, det vill säga tiden mellan kommunalvalen.

Valresultatet fastställs och publiceras den 16 juni 2021. Mandatperioden för den nya fullmäktige börjar 1.8.2021 och slutar 31.5.2025. Kommunalval anordnas vart fjärde år.

I arrangemangen av kommunalvalet våren 2021 har man fäst särskild uppmärksamhet vid coronasäkerhet. Kommunalvalets förhandsröstningsperiod var längre än vanligt, 26.5–8.6.2021, för att alla som ville skulle hinna förhandsrösta och för att undvika köbildning vid röstningsställena. Under kommunalvalets förhandsröstning tog man för första gången i bruk utomhus- och drive-in-röstning. Man hade även flyttat förhandsröstningsställena till mer rymliga lokaler och förlängt röstningsställenas öppettider.

Det är inte möjligt att drive-in-rösta på själva valdagen den 13 juni.


Mer information

Mer information om kommunalvalet vaalit.fi/sv/

Coronaanvisningar för väljarna

Information om kommunalvalet på olika språk

Kommunalvalet på Helsingfors stads webbplats

Att rösta i karantän eller isolering

Nyhet: Kommunalvalet flyttas till juni


Foto: Marjo Karttunen

Publicerad 26.5 och updaterad 4.6, 8.6 och 10.6.