Röstningsdugliga förslag av OmaStadi-idéerna – samutvecklingen börjar i januari

Stadsborna kom under hösten med nästan 1 500 idéer för Helsingfors deltagande budgetering Omastadi.  Utifrån omastadi-kriterierna har staden förhandsgranskat idéerna för att ta dem vidare till samutvecklingen.  Härnäst görs idéerna till röstningsdugliga förslag på raksa-workshoppar och webbplatsen omastadi.

Hösten 2020 startade andra omgången av Helsingfors deltagande budgetering och stadsborna fick komma med idéer för vad staden skulle använda 8,8 miljoner euro. Det kom in massor med idéer. Förhandsgranskningen av idéerna är färdig. De mest populära temana för idéerna som stadsborna lämnat in var motion och friluftsliv, parker och natur, den byggda miljön samt gemenskap.

Staden har utvärderat alla idéer utifrån omastadi-kriterierna. Idéerna ska vara sådana att staden har befogenheter att verkställa dem och de ska även passa områdets budget. Av de 1 463 inlämnade idéerna bedömdes 1150 kunna skickas vidare till samutveckling och 312 bedömdes strida mot omastadi-kriterierna.

”Enligt OmaStadi-kriterierna ska verkställandet av idén ligga inom stadens befogenheter. Många av idéerna riktades till områden som staden inte äger och därför är det inte möjligt att verkställa idén. Stadsborna kan också ha svårt att uppfatta hur mycket saker kostar. Till exempel byggande av en underfartstunnel överstiger den regionala budgeten som reserverats för OmaStadi. Det fanns även ett antal idéer som redan finns i stadens planer och genomförs under de närmaste åren”, berättar projektchef Sini Tiainen från stadsmiljösektorn.

Samutvecklingen startar med Alueraksa workshopar

Under våren 11.1–30.4.2021 utvecklar man röstningsdugliga förslag av idéerna tillsammans. Förslagen görs på OmaStadi-webbplatsen och i raksa workshopar tillsammans med stadsborna och stadens experter.

De första Alueraksa workshoparna ordnas i januari. Målet med Alueraksa workshoparna är att ta upp förslagen på webbplatsen OmaStadi tillsammans med de andra stadsborna som lämnat in idéer och kombinera idéerna. Alla stadsbor som lämnat in idéer som uppfyller kriterierna bjuds in till de områdesvisa raksa-evenemangen. Även stadsbor som är intresserade av samutveckling är välkomna. Alueraksa workshoparna ordnas på nätet och det är möjligt att anmäla sig redan nu på webplatsen omastadi.

Det är möjligt att öppna upp idéerna på webbplatsen 11.1–28.2.2021. Det är inte nödvändigt att delta i Alueraksa workshoparna, och förslaget kan också göras på webbplatsen OmaStadi. I workshoparna får man emellertid träffa andra stadsbor som är intresserade av att utveckla området och tillsammans utveckla idéerna så att kan genomföras.

”Det lönar sig att delta i Alueraksa workshoparna i synnerhet när det har framförts liknande idéer som dina egna. I Alueraksa workshoparna kombinerar man likartade idéer och finslipar dem tillsammans med stadens experter ett alla tiders förslag för omröstningen. Vid första omgången hade alltför likartade förslag ingen framgång i omröstningen. Kombinerade hade de fått tillräckligt antal röster och gått vidare”, konstaterar nordöstra områdets stadslots Outi Rissanen.

Efter Alueraksa workshoparna fortsätter det gemensamma utvecklandet på webbplatsen OmaStadi, i mindre arbetsgrupper och i mars som temaraksan. I temaraksorna deltar förutom de som lämnat i förslagen även stadens experter. Målet med temaraksorna är att färdigställa förslagen före budgeten och omröstningen. Förslagen kan redigeras på webbplatsen OmaStadi till 30.4.2021.

Tidtabell för Alueraksa workshopar:

 Östra stordistriktet 25.1.2021 kl. 17.30–19.30

Sydöstra stordistriktet 26.1.2021 kl. 17.30–19.30

Södra stordistriktet 27.1.2021 kl. 17.30–19.30

Hela Helsingfors 28.1.2021 kl. 17.30–19.30

Norra stordistriktet 1.2.2021 kl. 17.30–19.30

Mellersta stordistriktet 2.2.2021 kl. 17.30–19.30

Västra stordistriktet 3.2. 2021 kl. 17.30–19.30

Nordöstra stordistriktet 4.2.2021 kl. 17.30–19.30

 Läs mer:

Bekanta dig med förhandsgranskningen av idéerna

Bekanta dig med
 idégrupperna på ditt område

Anmäl dig till Alueraksa workshoparnaFoto: KMG, Helsingfors stad.