Kvinnan och mannen använder munskydd.

Huvudstadsregionen gav riktlinjer om nya metoder för att hejda spridningen av coronaviruset inom hobbyverksamheten

Idag beslöt huvudstadsregionens koordinationsgrupp för coronaviruset om nya rekommendationer och åtgärder som berör hobby- och fritidsverksamhet. Inom all hobbyverksamhet har det redan genomförts och kan det ännu genomföras fler ändringar som minskar risken för att viruset sprids. Målet är att barns och vuxnas hobbyverksamhet kan fortsätta så tryggt som möjligt.

De nya riktlinjerna har också behandlats tillsammans med Finlands största städer, alltså C21-städerna. I majoriteten av C21-städerna följer man motsvarande riktlinjer som passar stadens egen epidemiologiska situation. Städerna ger själva mer information om sina egna riktlinjer och strävar efter att ha så enhetliga riktlinjer som möjligt med hänsyn till den epidemiologiska situationen.

Om epidemins upptrappning fortsätter eller om de nuvarande anvisningarna och riktlinjerna visar sig vara otillräckliga kommer anvisningarna att granskas på nytt.

Användning av munskydd krävs i städernas utrymmen för inomhusmotion

Från och med måndagen den 2 november 2020 kommer städerna att kräva att alla över 15 år använder munskydd i de lokaler för inomhusmotion som städerna driver. Förutom under idrottsprestationen ska munskyddet användas under hela vistelsen. Användning av munskydd krävs inte av personer som inte kan använda munskydd på grund av sitt hälsotillstånd. Personens egen anmälan om saken anses vara tillräcklig.

Skyldigheten gäller all inomhusmotion, till exempel förenings- och hobbybruk av skolornas idrottslokaler. Ishallar utgör också lokaler för inomhusmotion.

Användning av munskydd rekommenderas fortfarande i alla fritidsutrymmen. På basis av den epidemiologiska bedömningen anses det ändå vara befogat att kräva användning av munskydd i lokaler för inomhusmotion i stället för att rekommendera det.

Offentliga utrymmen

Stadens verksamhetsställen hålls öppna. Antalet kunder och säkerhetsavståndens förverkligande följs upp aktivt. Vid behov kan personalen begränsa serviceverksamheten eller antalet personer i ett utrymme. Om det inte är möjligt att fastställa att säkerhetsavstånden förverkligas på något annat sätt kan antalet kunder begränsas så att det är mindre än normalt. I vissa lokaler kan det här redan nu betyda att antalet kunder ska begränsas till färre än hälften av de normala mängderna. Bland annat simhallar, idrottshallar, ungdomslokaler, kulturcenter, museer och bibliotek utgör offentliga utrymmen.

Hobby- och gruppverksamhet

I en stor del av hobby- och gruppverksamheten har man redan genomfört strängare säkerhetsåtgärder än dem som rekommenderas av myndigheterna. Städerna klassificerar inte hobbyverksamheten i grenar med hög och låg risk. I fortsättningen kommer städerna dock att kräva att alla aktörer genomför ännu mer systematiska ändringar som förbättrar hälsosäkerheten ytterligare.

Exempel på lösningar som ska genomföras inom hobbyverksamheten:

  • Grupper blandas mer sällan.
  • Man undviker att kramas, att skrika och onödiga samlingar.
  • Deltagare ges olika tider att komma in.
  • Antalet följeslagare och vårdnadshavare i lokalerna minskas.
  • Gruppstorlekarna minskas.
  • Säkerhetsavstånden ökas genom utrymmesarrangemang.
  • Träningspass och verksamhet flyttas utomhus.
  • En del av träningspassen genomförs på distans.
  • Träningspassens innehåll ändras.

Inom föreningsverksamheten ansvarar arrangören för hälsosäkerheten enligt myndigheternas anvisningar och rekommendationer. Det rekommenderas att sällskap och föreningar tar stöd av centralorganisationernas, grenförbundens och Olympiska kommitténs sakkunskap. Städerna erbjuder också rådgivning och anvisningar om god praxis för hobbyverksamhetsarrangörer.

Hobby- och fritidsverksamhet i lokaler som inte drivs av städerna

Huvudstadsregionens städer och koordinationsgruppen för coronaviruset vädjar starkt till privata företag och allmännyttiga aktörer som driver lokaler och verksamhet att de ska följa samma verksamhetssätt som städerna för att förebygga att viruset sprids. Det rekommenderas att en skyldighet att använda munskydd införs i privata lokaler för inomhusmotion enligt principerna ovan. Städernas fritidssektorer erbjuder handledning och rådgivning för att genomföra riktlinjerna.

De som ansvarar för städernas kultur- och fritidsverksamhet kommer att ge ut mer detaljerad information om hur dessa verksamhetsmodeller ska genomföras i praktiken.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för coronaviruset bereder det lokala beslutsfattandet

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HNS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland en regional koordinationsgrupp för coronaviruset. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen.

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet.

Kuva: Drazen Zigic / / iStock Photo