Helsingfors centrumbibliotek.

Riktlinjer för förlängda speltider fastställs för fem evenemangsområden i Helsingfors enligt ny modell

Under sitt möte den 2 november 2020 godkände Helsingfors stadsstyrelse en prioriteringsmodell för evenemangsplatsers stängningstider. Målet med detta är att man i fortsättningen inte ska bevilja förlängda speltider för evenemang endast på basis av ordningen i vilken tillståndsansökningarna lämnats in. Valen enligt prioritetsmodellen görs av stadens evenemangskoordineringsgrupp och besluten fattas av stadens kommunikationsdirektör. Miljömyndigheten fattar fortfarande besluten som relaterar till bulleranmälningar på basis av valen i prioritetsmodellen.

Riktlinjerna för 2021 gäller antalet evenemangsdagar och sluttider för utomhuskonserter och evenemang som slutar efter klockan 22 på fem evenemangsplatser i Helsingfors: Medborgartorget och Tölövikens park, Södervik, Kajsaniemi och Malms före detta flygplats. Situationen vid Olympiastadion utvärderas efter invigningsåret.

De första prioriteringsvalen görs före jul, och följande ansökningstid inleds i början av nästa år. Närmare tidpunkt meddelas så fort som möjligt.

Enligt den nya modellen prioriteras sena evenemang på ovannämnda områden så att de främjar variationen i stadens evenemang, professionella anordnares verksamhetsförutsättningar och förverkligandet av stadens strategiska mål. I den här modellen beaktas evenemangen enligt de tre huvudmålen i stadens Vägkarta för evenemang:

  • evenemangen stöder och förverkligar stadsstrategins mål om en internationell, levande och fascinerande stad på bästa möjliga sätt
  • evenemangen är ansvarsfulla
  • evenemangen är fungerande

Sena sluttider beaktas på basis av miljöskyddslagen

Från och med 2016 har det inom Helsingfors stadsmiljösektors enhet för uppföljning och tillsyn av miljön utarbetats riktlinjer för sluttider för de vanligaste evenemangsplatserna för att begränsa buller som sprids i omgivningen.

På de fem ovannämnda områdena kan ett enskilt evenemang ha högst två evenemangsdagar som slutar efter klockan 22. På andra platser behandlas verksamhet som kräver bulleranmälan från fall till fall på basis av bulleranmälan. I regel krävs det en bullerutredning och bullermätningar av en miljöbullermätare med FINAS-ackreditering eller som certifierats av Finlands miljöcentral för miljöbuller efter klockan 22. Evenemangsanordnaren ska lämna in en bulleranmälan om evenemanget till stadens miljöskyddsmyndighet minst 30 dagar före evenemanget. Besluten om bulleranmälningar fattas med stöd av miljöskyddslagen och på basis av riktlinjerna.

”Visst är det möjligt att också på andra platser ordna utomhusevenemang som slutar efter klockan 22. Från fall till fall kan vi också överväga sena sluttider till exempel på nyårsafton, valborgsmässoafton, midsommarafton och Konstens natt”, berättar vikarierande teamchef Elina Salo-Miilumäki från Helsingfors miljötjänster.

Riktlinjerna beträffande sluttider uppdateras bland annat på basis av resultaten från invånarenkäter om utomhuskonserters inverkan.

Prioriteringsmodellen ingår i åtgärderna i stadens Vägkarta för evenemang

Vägkartan för evenemang, som blev färdig 2019, och dess åtgärdsdel säkerställer att de mål beträffande evenemang som nämns i stadsstrategin 2017–2021 kan uppnås på bästa möjliga sätt vad gäller såväl evenemangsanordnarna som deltagarna och stadens organisation.

Läs mer

Evenemang i Helsingfors

Foto: Helsingfors stad