Bild fångad från Helsingfoskanalen.

Remissdebatt om nästa års budget i fullmäktige

På stadsfullmäktiges föredragningslista finns bland annat sju initiativ från Helsingforsungdomar i åldrarna 13–17 år och en ändring i fullmäktiges sammansättning. Fullmäktige för vid sammanträdet också en remissdebatt om beredningen av budgetförslaget för 2020.

Av ungdomarnas initiativ riktar sig tre till kultur- och fritidssektorn, ett till fostrans- och utbildningssektorn, två till stadsmiljösektorn och ett, som gäller en klimaidékampanj, till alla dessa sektorer.

Helsingfors ungdomsråd fäster i sitt utlåtande avseende vid att ungdomarna inte känner till sina möjligheter att påverka och inte heller systemet med initiativ. Ungdomsrådet konstaterar också att staden inte upprätthåller tillräckligt bra kontakt med de unga då svaren på initiativen bereds. När stadsfullmäktige behandlar initiativ från ungdomar, har tre medlemmar utsedda av Helsingfors ungdomsråd rätt att vara närvarande och att yttra sig på mötet.

Också en ändring i stadsfullmäktiges sammansättning tas upp till behandling i stadsfullmäktige. Ledamoten Jörn Donner har anhållit om avsked från sina förtroendeuppdrag och ersättaren Laura Finne-Elonen föreslås efterträda honom. Donner satt i stadsfullmäktige första gången år 1968 som medlem i DFFF, från 1984 som företrädare för SFP och från 2004 som företrädare för SDP. Vid kommunalvalet 2017 valdes han igen till ledamot som företrädare för SFP.

Vid sammanträdet förs också en remissdebatt om nästa års budget.

Förslaget till budget för år 2020 och ekonomiplan för åren 2020–2022 publiceras som borgmästarens förslag i oktober 2019 och kommer upp till behandling i stadsfullmäktige i november 2019.

Det är meningen att stadsstyrelsen ska behandla budgetramen samt anvisningarna för utarbetande av budgeten för år 2020 och ekonomiplanen för åren 2020–2022 senare under våren 2019. Ramen i anvisningarna för budgetarbetet utgår från de ekonomiska målen i strategin för fullmäktigeperioden, bokslutet 2018, budgeten för det pågående året och utgifterna, inkomsterna och verksamhetsmålen i ekonomiplanen för följande år samt från prognoserna om det allmänna ekonomiska läget och statens åtgärder som riktar sig till kommunekonomin enligt kommunekonomiprogrammet.

Sammanträdet, som börjar kl. 18, kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen eller följas på plats på fullmäktigesalens läktare, ingång vid Sofiegatan 3. Sammanträdet kan också ses senare som inspelning på Helsingforskanalen.
Fullmäktiges beslut kan följas i ett fält under sändningsvyn på Helsingforskanalen. För besluten redogörs efter sammanträdet i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande.

De ärenden som behandlas vid sammanträdet framgår av föredragningslistan. Bakgrundsinformation går att söka i tjänsten Päätökset (på finska).

Det förs också diskussion på Twitter under hashtaggen #helvaltuusto.

Läs mer
Stadsfullmäktige 24.4.
Helsingforskanalen


DELA