Privatpersoners inkomster slutade överlag stiga i Helsingfors år 2016

Medianinkomsten i Helsingfors var år 2016 praktiskt taget densamma som den varit året innan, nämligen 27 200 euro. Så liten hade den årliga stegringen inte varit sedan år 2008. Detta framgår av en färsk statistikpublikation från Helsingfors stadskansli.

Som mest steg medianinkomsten i Helsingfors åren 2005-2010, omkring 4-5 procent om året. I Huvudstadsregionen var stegringen ännu i början av 2010-talet ca. 2-3 procent. I landet som helhet var den ännu större.

Medelinkomsten per år nästan 35 000 euro i Helsingfors

Sammanlagt hade helsingforsborna 18,9 miljarder euro i skattepliktig inkomst år 2016. Sammanlagt 542 000 helsingforsbor var inkomsttagare. Av dem hade nästan alla förvärvsinkomster och två tredjedelar kapitalinkomster. Den skattepliktiga inkomsten per år var i medeltal nästan 35 000 euro.

Männens inkomst per år var i medeltal 40 500 euro år 2016 och kvinnornas lite under 30 000 euro. Högst var den skattepliktiga medelinkomsten bland 45-54-åringarna, både bland män och kvinnor. I denna åldersklass var den 52 800 euro per år bland männen och 41 300 euro bland kvinnorna.

I Helsingfors betalades det år 2016 skatt eller avgifter av skattenatur för sammanlagt 4,7 miljarder euro. Per inkomsttagare blev det i medeltal 8 900 euro. Av alla uppburna skatter och avgifter utgjorde kommunalskatten 56 procent och statsskatten 36 procent.

Kommunalskatt betalades av 452 000 helsingforsbor. Det genomsnittliga erlagda beloppet var 5 700 euro. De största beloppen inflyter i Helsingfors från de högsta inkomstklasserna: en femtedel av kommunalskattebetalarna hörde till inkomstklassen 40 000 – 60 000 euro, och de betalade en fjärdedel av den influtna kommunalskatten. Över 100 000 euro tjänade fyra procent av kommunalskattebetalarna, och de stod för 17 procent av den influtna kommunalskatten.

I Helsingfors hör en större andel kommunalskattebetalarna än förr till de övre inkomstklasserna. Andelen som hade över 75 000 euro i årsinkomst var 8,5 procent år 2016, mot att ha varit 4 procent år 2005.

Förfrågningar:

utredare Leena Hietaniemi, +358 9 310 36404, leena.hietaniemi@hel.fi

Publikation:

Leena Hietaniemi: Yksityishenkilöiden tulot ja verot Helsingissä vuonna 2016, Helsingfors stadskanslis statistik 2018:16, pdf-publikation. (på finska)