Huvudstadsregionens samordningsgrupp.

Huvudstadsregionens samordningsgrupp för coronaviruset påminner om att rekommendationer och restriktioner ska iakttas under jul- och nyårsfirandet

Vid sitt möte 17 december gav samordningsgruppen anvisningar om hur man ska fira jul och nyår utgående från THL:s tidigare anvisningar samt de gällande restriktionerna och rekommendationerna.

Samordningsgruppen för coronaviruset rekommenderar att närkontakterna begränsas också under julhelgen på så sätt att kontakter sker endast inom samma hushåll eller mellan därmed jämförbara närstående personer. Övriga privata möten eller familjesammankomster rekommenderas inte. Julen bör alltså firas hemma bara med de allra närmaste. Fortfarande ska man inte bege sig ut om man känner sig sjuk, bortsett från att genast gå till coronatestning. Testningen är öppen också under julhelgen. Platser med folkrusning bör undvikas, i den mån det är möjligt, och rekommendationen är att man beställer hemleverans av uppköpen och presenterna. Man ska noga överväga om man kan träffa dem som tillhör riskgrupperna, och man kan visa omtanke t.ex. genom att leverera en present eller mat till deras ytterdörr.

Städerna ordnar inga nyårsfyrverkerier på området och samordningsgruppen rekommenderar starkt att folk inte alls skjuter raketer i år.

Testningen av personal och boende på vårdhem ökas i regionen.

I huvudstadsregionen följer man dagligen upp hur restriktionerna och rekommendationerna påverkar epidemiläget. Samordningsgruppens gällande riktlinjer för restriktioner och rekommendationer från 26 november 2020 fortsätter fram till 10 januari 2021. Samordningsgruppen bedömer behovet av fortsatta restriktioner och rekommendationer i god tid innan de upphör att gälla.

Utöver Helsingfors, Esbo och Vanda följer även Grankulla samordningsgruppens riktlinjer.

Samordningsgruppens riktlinjer för restriktioner och rekommendationer från 26 november 2020 är i kraft t.o.m. 10 januari 2021.

Fira en coronasäker jul- och nyårstid.

Hobbyverksamhet

All organiserad hobbyverksamhet inomhus (inklusive grundläggande konstundervisning) avbryts och all hobbyverksamhet för 20 år fyllda också utomhus.

All hobbyverksamhet på uteplaner för över 20-åringar har ställts in. All hobbyverksamhet utomhus för under 20-åringar fortsätter enligt vad som har överenskommits tidigare. Tävlingar, matcher eller serieverksamhet ordnas inte. Inga nya turer beviljas.

De kommunala uteplanerna får användas då de inte är bokade för barns och ungas hobbyverksamhet. Övervakningen och ungdomsledarnas närvaro på planerna ökas. Omklädningsrum och servicebyggnader hålls stängda.

Skolgymnastik utövas utomhus och i skolans lokaler, inte i andra idrottslokaler.

Tävlings- och toppidrottare garanteras en möjlighet att tävla och träna med stöd av ett serielicensavtal eller idrottsavtal för proffsidrott enligt UKM:s definition, landslagsverksamhet, idrottare som får stöd av Olympiska kommittén och UKM:s stipendieidrottare i samarbete med huvudstadsregionens idrottsakademi.

Samordningsgruppen rekommenderar fortfarande att den privata sektorn iakttar samma restriktioner.

Restriktionerna gäller för tiden 30.11.2020–10.1.2021.

Publikevenemang

Alla publikevenemang och allmänna möten inom- och utomhus är temporärt förbjudna, dock så att allmänna evenemang och möten med högst 10 deltagare får ordnas, förutsatt att säkerheten kan garanteras i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets och THL:s anvisningar från 21.9.2020. Endast absolut nödvändiga evenemang med högst 10 deltagare bör ordnas, såsom lagstadgade bolagsstämmor och föreningsmöten, och vid dem bör fjärruppkoppling anvädas alltid när det är möjligt.

Restriktionerna gäller för tiden 30.11.2020–10.1.2021. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut om restriktionerna.

Privata tillställningar

Samordningsgruppen för coronaviruset rekommenderar fortfarande att närkontakterna begränsas på så sätt att kontakter sker endast inom samma hushåll eller därmed jämförbara konstanta närstående relationer. Övriga privata tillställningar eller familjesammankomster rekommenderas inte. Enligt rekommendationerna bör endast en liten grupp anhöriga delta vid begravningar eller minnesstunder.

Rekommendationerna gäller 30.11.2020–10.1.2021.

Offentliga lokaler

Alla kundlokaler avsedda för allmänheten hålls fortfarande stängda. Detta innebär exempelvis städernas alla lokaler för inomhusmotion, kulturhus, museer och ungdomslokaler. Arbetarinstitutens verksamhet har pausats. Också Högholmens djurgård är stängd.

Lokalerna för social- och hälsovård, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och nödvändig utbildning på andra stadiet hålls öppna. Exempelvis nödvändig användning av kundterminaler på bibliotek och utdelningen av munskydd till mindre bemedlade fortsätter också. Städerna bestämmer vilka lokaler som erbjuder nödvändiga tjänster och hålls öppna i begränsad utsträckning och med hänsyn till hälsan.

Samordningsgruppen rekommenderar kraftigt att motsvarande idrotts- och fritidslokaler inom den privata sektorn stängs.

Biblioteken erbjuder fortfarande begränsad service, i vilken ingår:

  •  Hämtning av material från en hylla för reserveringar och från avgränsade urvals- och temahyllor vid automaterna.
  • Nödvändiga, snabba besök vid kundterminalerna.
  • Den primära serviceformen är förhandsreservering och självbetjäning vid automat.
  • Vid behov går det att få hjälp och rådgivning vid betjäningsdisken.
  • Vid besök är det obligatoriskt med munskydd, utom då man av hälsoskäl inte kan använda munskydd.

Restriktionerna gäller för tiden 30.11.2020–10.1.2021.

Undervisning på andra stadiet

Utbildningen på andra stadiet (gymnasier, yrkesläroanstalter) övergår till distansundervisning. Behovet av nödvändig närundervisning tryggas. Närundervisning erbjuds bland annat dem som får specialundervisning och studerande med intellektuell funktionsnedsättning, liksom studerande som av olika orsaker har rätt till individuellt stöd.

Distansundervisningen inleddes när den nya bedömningsperioden började, 3.12.2020 och pågår t.o.m. 10.1.2021.


Huvudstadsregionens samordningsgrupp mot coronaviruset förbereder lokalt beslutsfattande

Städerna Helsingfors, Esbo och Vanda, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland inrättade den 10 september 2020 huvudstadsregionens samordningsgrupp mot coronaviruset. Målet för social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell är att stärka den gemensamma lägesbilden samt att samordna och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen som består av den högsta ledningen svarar utifrån den gemensamma lägesbilden för beredningen och samordningen av beslutsfattandet. Besluten fattas av varje aktör inom ramen för sin egen behörighet. Gruppen intensifierar det samarbete som pågått under hela coronakrisen.

Helsingfors stad bär ansvaret för organiseringen av gruppens verksamhet.

Läs mera:
Rekommendationerna och begränsningarna i Helsingfors 
Helsingfors - aktuellt om coronaviruset
Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona 
Helsingforskanalen