Bild: Jussi Hellsten, My Helsinki Material Bank.

Översikt av hur unga i Helsingfors har det 2018

Välfärdsberättelsen om unga innehåller statistik, forskning och erfarenheter om 15-29-åringar i Helsingfors. Den årligen utkommande översikten lyfter fram teman kring ungas välfärd.

I början av år 2018 hade Helsingfors 137 079 invånare i åldern 15-29 år. Därmed är var femte helsingforsbo mellan 15 och 29 år gammal.

Södra stordistriktet har största antalet unga invånare. Andelen unga i befolkningen är störst i Mellersta stordistriktet, där var fjärde invånare är mellan 15 och 29 år gammal. I distriktet Åshöjden (i Mellersta) är var tredje invånare i den åldern. I Domarby är de ungas andel av befolkningen bara en dryg tiondel.

17 procent av de unga har utländsk bakgrund, då man som kriterium tar att bägge eller den enda kända föräldern är födda utomlands. Antalet andra generationens invandrare växer. Bland 15-19-åringar med utländsk bakgrund har redan nästan hälften fötts i Finland.

Var fjärde förvärvsarbetande är under 30 år gammal

I och med att invandrarbefolkningen, alltså de invånare som har utländsk bakgrund, ökar växer också antalet invandrare som studerar. Allt flera andra generationens invandrare börjar studera efter avslutad grundskola. I slutet av år 2016 studerade 82 procent av andra generationens 16-18-åriga invandrare på andra stadiet. Bland samtliga 16-18-åringar i Helsingfors var andelen 87 procent, och bland dem som fötts utomlands bara 54 procent.

Sju procent av de unga var helt utan arbete eller studieplats, alltså utan examen efter grundskolan, antingen som arbetslösa eller som ej till arbetskraften hörande. Andelen unga som inte hör till arbetskraften eller studerar har minskat på 2010-talet bland dem som är yngre än 20 år, men inte nämnvärt bland över 20-åringarna. Övergången från grundskola till andra stadiet har förbättrats, och samtidigt har skillnaderna mellan områden och skolor i Helsingfors minskat.

Ur näringslivssynvinkel är det anmärkningsvärt att var fjärde förvärvsarbetande i Helsingfors är under 30 år gammal. Antalet arbetslösa unga fortsätter minska, och arbetslöshetsgraden har sjunkit i samtliga distrikt i Helsingfors.

De unga i Helsingfors är i huvudsak nöjda med sitt liv

Enligt Skolhälsoenkäten upplever 70 procent av de unga att de har grepp om sitt eget liv och en känsla av att de klarar sig. En större andel pojkar än flickor är nöjda med sitt liv. De upplever sig må bra mentalt oftare än flickorna. I de åldersklasser som besvarat enkäten var upplevd ensamhet, skoltrötthet och ångest vanligare bland flickor än bland pojkar.

Enligt rönen av Skolhälsoenkäten idkar tre fjärdedelar av grundskole- eller gymnasieeleverna motion på eget initiativ på veckobasis. Bland dem som går i yrkesinriktad utbildning är andelen två tredjedelar. Omkring nio av tio unga uppger att de sysslar med någon hobby på veckobasis. Över en tredjedel av dem som går i yrkesutbildning uppger dock att de intressanta fritidssysselsättningarna är för dyra för dem.

Läs mera:

Katsaus nuorten hyvinvointiin (Issuu)

Nuorten hyvinvointikertomus (Kort på Svenska)