Foto: Pekka Lankinen

Förlängd period för donationsprofessuren i Östersjöskyddets ekonomi

Professuren i Östersjöskyddets ekonomi har fått förlängd tid ända till år 2021. Den femåriga perioden finansieras tillsammans av Helsingfors stad och Helsingfors universitet. Professuren fokuserar på de ekonomiska frågorna kring Östersjöskyddet.

Professuren i Östersjöskyddets ekonomi har fått förlängd tid ända till år 2021. Den femåriga perioden finansieras tillsammans av Helsingfors stad och Helsingfors universitet. Professuren fokuserar på de ekonomiska frågorna kring Östersjöskyddet.

Professor Kari Hyytiäinen, som har skött professuren sedan 2013, anser förlängningen vara mycket viktig bland annat med tanke på kontinuiteten i forskningen och tryggandet av en ny generation av sakkunniga.

 – Den miljöekonomiska forskningen med tonvikt på växelverkan mellan människan och havsnaturen är relativt ung. Såvitt jag vet är den här professuren den enda som fokuserar uttryckligen på de ekonomiska frågorna kring Östersjöskyddet, framhåller Hyytiäinen.

För Helsingfors hänför sig donationsprofessuren till stadens handlingsprogram för Östersjön.

– Östersjöprofessuren är en viktig form av samarbete mellan Helsingfors universitet och staden, påpekar näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva.

– Staden har lyft fram forskningsfrågor, som forskarna har börjat undersöka. Exempel på detta är de pågående pro gradu-arbetena om bland annat mikroplastnedskräpning och ekonomisk styrning som gäller kvävegödsling. Den ekonomiska Östersjöforskningen har också kunnat användas som stöd för stadens beslutsfattande. Professuren hänför sig på ett fint sätt till den mer omfattande samarbetshelheten Stadsakademin mellan Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och staden.

Den första perioden för professuren började 2011 på institutionen för ekonomi vid Helsingfors universitets agrikultur-forstvetenskapliga fakultet. Staden hade 2007 donerat professuren till universitetet som en del av Östersjöutmaningen.

Kostnaderna för professuren för Helsingfors stad uppgår till 100 000 euro om året. Helsingfors universitets andel är 15 000 euro om året.

Den nya avtalsperioden för Östersjöprofessuren började 1.10.2016. Beslut om professorsutnämningen har ännu inte fattats. Den nuvarande professorn Kari Hyytiäinen fortsätter i sitt uppdrag till årets slut.