Naturvetenskapsgymnasiet på Campus Gumtäkt. Bild: Arkkitehtitoimisto AFKS Oy

Naturvetenskapsgymnasiets byggprojekt framskrider på Campus Gumtäkt

Projektplanen för byggnaden godkändes i Helsingfors Universitetsfastigheter Ab:s styrelse i december 2020. Helsingfors stad har inlett beslutsfattandet angående uthyrningen av gymnasiets lokaler. Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden fattade den 14 januari beslut om att föreslå uthyrning av byggnaden för stadsstyrelsen. Det slutliga beslutet om uthyrningen av lokalerna tas av Helsingfors stadsfullmäktige senare under våren.

Om besluten är jakande, framskrider nybyggnadsprojektet under våren till den mer detaljerade planeringen och tillståndsprocessen. Målet är att påbörja byggandet sommaren 2021. Gymnasieeleverna kan flytta in i de nya lokalerna på Helsingfors universitets Campus Gumtäkt uppskattningsvis på hösten 2023.

Gemensamma utrymmen och samarbete med universitetet

Målet är att naturvetenskapsgymnasiets verksamhet flyttas till den nya byggnaden som ska byggas på Pehr Kalms gata 5, samt till Helsingfors universitets befintliga undervisnings- och motionslokaler. Universitetet kan också använda gymnasiets lokaler för sin verksamhet. Arrangemanget gör disposition av utrymmen effektivare och smidigare samt skapar bättre förutsättningar för samarbete mellan gymnasiet och universitetet.

Projektet stödjer Helsingfors universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultets omfattande vetenskapsfostransverksamhet och lärarutbildning, samt ger möjlighet till snabb testning av nya samarbetsidéer tillsammans med gymnasiet. Samtidigt ger det även gymnasieeleverna möjlighet att på väldigt nära håll uppleva hur man vetenskapar vid ett toppuniversitet. Skolans läge i anslutning till campus förutses öka intresset för att studera i Gumtäkt.

En lärandemiljö som stödjer ungdomars uppväxt och utveckling

Inom projektet skapas nutidsanpassade lokaler som inreds till en tillgänglig och elevanpassad lärandemiljö som stödjer ungdomars uppväxt och utveckling.

Lokalerna möjliggör ökandet av gemenskapskänsla på campus och i området. Den gemensamma gårdsplanen stödjer gemenskap, fysisk aktivitet och förverkligande av läroplanen. Gårdsplanen bildar även en parkliknande skvär, som man ämnar ansluta till Gustav Vasas väg med en gångväg. Verkställandet av gångvägen beror på detaljplansprocessens tidtabell.

Nybyggnaden ska byggas i trä och ha fem våningar samt en partiell källarvåning. Byggnaden är energi- och livscykeleffektiv samt koldioxidsnål.

Läs mer:

Protokoll för stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden 14.1.21 (på finska)
Helsingfors universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet

Foto: Havainnekuva/ Arkkitehtitoimisto AFKS Oy