Näringslivssektionen beslutade om tomtreservering för planering av evenemangscentret Suvilahti Event Hub

Näringslivssektionen i Helsingfors stadsstyrelse reserverade vid sitt sammanträde 21 juni ett område i Södervik i Fiskehamnen för Suvilahti Event Hub Oy för planering av ett evenemangscenter och övrigt byggande av nya verksamhetslokaler. Den aktuella tomtreserveringen är fortsättning på en tidigare utvecklingsreservering, och den gäller till utgången av år 2024.

Helsingfors vill utveckla Söderviksområdet till ett internationellt framträdande och permanent evenemangsområde som är verksamt året runt. I Södervik vill man utöver festivaler i framtiden ordna också mindre kulturevenemang, evenemang för hela familjen och idrotts- och hobbyevenemang.

Näringslivssektionen beviljade i juni 2020 en utvecklingsreservering till Suvilahti Event Hub Oy. Nu uppdaterade näringslivssektionen reserveringen till en tomtreservering, under vilken projektets planer färdigställs och en tomtöverlåtelse bereds för beslutsfattande.

I samband med tomtreserveringsbeslutet godkände näringslivssektionen enhälligt ett motförslag enligt vilket det är viktigt att verksamheten vid skejtparken Södervik DIY bevaras så oavbruten som möjligt och på den funktionellt sett bästa platsen. I valet och planeringen av förläggningsplatsen ska man samarbeta med de aktiva i skejtparken.

Projektet Suvilahti Event Hub är ett privatfinansierat fastighetsprojekt, som omfattar evenemangslokaler och angränsande utrymmen, kontors- och office hub-lokaler, hotellokaler samt restaurangs- och gallerilokaler.

Projektets preliminära tidsschema för genomförandet är 2022–2025. Tidsschemat för byggandet beror bland annat på tidsschemat för detaljplaneringen.

Projekten i Centralstationens omgivning har positiv inverkan på livskraften i stadskärnan

Stadsstyrelsens näringslivssektion antecknade granskningen om konsekvenserna av de pågående projekten i Centralstationens omgivning för stadskärnans livskraft och om ändhållplatslösningarna för snabbspårvägen på Degerö.

I granskningen deltog de till konsekvenserna mest betydande projekten som pågår i Helsingfors stadskärna: tre hotellprojekt, Kajsatunneln som byggs för cykel- och gångtrafik, utvecklingen av Centralstationen, den underjordiska utbyggnaden av Sokos, det nya Eliel-projektet och Kronbroarnas snabbspårväg till centrum.

Projektens sammanlagda konsekvenser för livskraften i centrum bedömdes som positiva. De förbättrar livskraften i centrum med tanke på tillgängligheten, aktiviteterna och attraktiviteten, sammankomsterna och upplevelserna. De nya projekten i området gör serviceutbudet i stadskärnan mångsidigare och svarar därmed bättre på de olika användargruppernas behov.

I samband med granskningen skapades också ett verktyg för bedömning av livskraften. Näringslivssektionen uppmanar därför att man i fortsättningen ska göra motsvarande utvärderingar om projektens konsekvenser för livskraften i området i samband med betydande byggnads- och trafikprojekt.

Näringslivssektionen beslutade också om höstens sammanträdestider. Sektionen sammanträder följande gång den 23 augusti 2021.

Näringslivssektionens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden här.