Kimmo Karhu och Janne Kantsila.

Med rörlig information får stadsborna bättre service

Föregripande invånarservice som nyttjar artificiell intelligens! Bättre beslut genom kunskapsbaserat ledarskap! Stadens dataförråd ska gagna aktörer även utanför stadsorganisationen! Med bland annat dessa mål i tankarna håller man på och formulerar en egen datastrategi för Helsingfors stad.

Vid årsskiftet tillträdde Kimmo Karhu (till vänster i bild) som kunskapschef vid Helsingfors stad. Han ansvarar bland annat för ledningen och genomförandet av datastrategin.

”Det viktiga är att befintlig data fås i omlopp både inom staden och bland utomstående partners. Man kan på sätt och vis se staden som en plattform, där sektorerna och affärsverken är ganska självständiga aktörer. Bäst fungerar plattformen då vi lyckas skapa gemensamma spelregler och entusiasmera stadens olika instanser att dela information sinsemellan,” resonerar Kimmo Karhu om de centrala målsättningarna i datastrategin.

Datastrategin drar upp riktlinjerna för hur staden kan nyttja insamlad data

Stadens datastrategi gör det lättare att fatta bättre beslut med stöd av fakta. Dessutom fastslår strategin stadens centralaste data, varaktiga informationsförråd, organisering och behövliga kunnande. En annan viktig sak är etiken inom dataanvändning: för vad får staden nyttja insamlad data, och vem är det som äger datan?

”Datastrategins mål är att skapa bra spelregler som hela staden håller sig till. Staden som dataplattform hjälper både aktörer och sektorer,” förklarar Karhu.

Ramar och stöd för att nyttja robotik

Helsingfors stads mål är också att främja införande och nyttjande av robotik. Om man ökar robotiken på ett smart sätt kan det gagna både helsingforsborna och stadens anställda.

Robotik tillämpas redan nu på olika håll i stadsorganisationen. Som exempel underlättas flera av ekonomiförvaltningens processer med robothjälp. Bland övriga robotikförsök inom serviceproduktionen kan nämnas chatbotar. En del av stadsorganisationen funderar ännu på vad man kunde använda robotik för. Janne Kantsila (till höger i bild), specialplanerare i robotik, tillträdde vid Stadskansliet i början av år 2020.

”Vårt mål är att med automationens hjälp förbättra serviceprocesserna. Dessutom kan man vid behov se servicen från helt nya vinklar. Tanken är ju inte att med våld automatisera precis allting, utan sätta in automation där det gör mest nytta. Automation och robotik är inga självändamål och ingen universalmedicin. Automation är bra för vissa saker, sämre för andra, men då den tillämpas allra bäst kan den vara till avgörande nytta,” beskriver Kantsila.

En viktig del av detta arbete är att inom stadsorganisationen sprida vetskap om vad som är möjligt att uppnå med robotik och hur det lönar sig att utnyttja den. Om vi lyckas med det kan de anställda koncentrera sig på det som människan är bäst på och få hjälp med det av maskinerna.

Inom Helsingfors stad har man redan gjort flera försök med digitalisering av tjänster, såsom till exempel sökning av förskoleplats med hjälp av textmeddelande, och en rådgivningsrobot som svarar på invånarnas frågor till rådgivningen dygnet runt. Om dessa och stadens andra digitaliseringsförsök finns mera på sajten digi.hel.fi.