Esplanadsparken.

Mångahanda stöd för barn, ungdom och familjer under coronakrisen

Coronakrisen har medfört utmaningar i flera familjers vardag och vardagen hos familjer med specialbarn kan ha blivit väldigt utmanande. Helsingfors stad vill påminna om att familjerna inte är ensamma, och att det erbjuds mångahanda stöd även under undantagsförhållandena.

Om familjen känner oro för sitt orkande eller för barnens distansskola, kan man finna hjälp i de tjänster skolorna erbjuder eller hos socialtjänsten. Barn med behov för specialstöd får fortsättningsvis delta i närundervisning. Om barnet har utmaningar i inlärningen eller med skolgången, skall vårdnadshavaren vara i kontakt med skolan och gemensamt komma överens om tillräckliga stödåtgärder under distansundervisningen. För unga och vuxna erbjuds stöd bl.a. via studerandevården och socialrådgivningen.

Stöd för barn i daghem och för skolelever

Telefonrådgivning angående skolgång betjänar på finska och engelska på numret 09 310 10025. Tjänsten finns att få vardagar kl. 9-18. I rådgivningen svarar man på helsingforselevernas och studerandenas frågor gällande skolgång. Angående svenskspråkig undervisning svarar man på numret 09 310 10025 vid samma tider.

För- och grundskolornas psykologer och kuratorer stöder eleverna och deras vårdnadshavare i ärenden gällande skolgången. Skolkuratorn arbetar för att främja elevens välbefinnande och positiva helhetsutveckling, samt att stöda skolgången i samarbete med skolans övriga personal, även under distansundervisningen. Samarbetet med elevens föräldrar är en väsentlig del av kuratorns jobb och därför funderar man tillsammans ut lösningar för att underlätta elevens situation.

Skolpsykologen ger råd och konsulterar. Målet kan t.ex. vara knutpunkter i utvecklingen av känslolivet, rädslor, kriser eller interaktionsproblem. Undervisningsarrangemangen angående distansundervisningen och inlärningssvårigheter eller problem med uppmärksamhet och arbetet. Målet är att öka föräldrarnas, barnets och lärarnas förståelse för, kunskap om och helhetsbedömning av situationen och hjälpa dem att planera stödåtgärder.

Skolkuratorn eller -psykologen kan nås per telefon, e-post eller via Wilma. Kontaktuppgifterna finns på den egna skolans https://www.hel.fi/peruskoulut/sv/skolor/ eller daghemmets https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/sv/daghem/ hemsida. Det strävas till att trygga möjligheten för individuell mottagning i alla situationer, och mottagningar kan även arrangeras på distans.

Studerandevården betjänar den finskspråkiga grundskolans elever och vårdnadshavare även på nätet: www.jelppii.fi – sidans chat har öppet vardagar kl.10-16.

Stöd för studerande på andra stadiet

Studerandevårdens psykologer och kuratorer stöder studerande på det andra stadiet i frågor gällande lärande och välmående. Kuratorerna och psykologerna kan nås via telefon eller e-post. Kontaktuppgifterna finns på den egna läroanstaltens hemsida samt på adressen http://www.toisenasteenyhteys.fi

Om den egna läroanstaltens psykolog eller kurator inte är anträffbar, kan studeranden fritt vända sig till de andra gymnasiernas eller Stadin Ammattiopistos studerandevårdspersonal. Studerandevårdspersonalen ordnar individuella mottagningar för studerande enligt situation antingen i studieplatsens utrymmen eller annat passligt utrymme, eller på distans. 

Studenthälsovården betjänar unga 

Studenthälsovårdens tjänster står till förfogande även under undantagsförhållandena och finns tillgängliga i alla läroanstalter. Hälsovårdaren nås i första hand per telefon eller via den elektroniska kundtjänsten. Dessutom kan man lämna kontaktbegäran via Wilma eller per e-post. Studenthälsovården stöder även unga som står utanför arbetslivet och utbildningssystemet i akuta utredningar av smittosamma sjukdomar, i frågor gällande mental hälsa, förebyggande av graviditet och akutpreventivmedel. 

Studenthälsovårdens centraliserade tjänster finns på adressen Mechelingatan 46 A, 4:e våningen. Vänligen ta kontakt på förhand per telefon 050 310 5547.

Stöd och hjälp för familjer

Familjer med barn och unga i Helsingfors betjänas av familjecentret. Man kan ta kontakt modigt och med låg tröskel.  Tillsammans kan man lösa problem gällande t.ex. uppfostran, utmaningar i föräldraskapet eller överbelastad vardag i familjen. Man får även råd och hjälp i ärenden gällande tonåringar. Barnfamiljernas socialrådgivning svarar vardagar kl. 9-12 på numret 09 3101 5454. Svenskspråkig betjäning fås på samma nummer måndagar kl. 9-12. Hemservicen för barnfamiljer betjänar vardagar kl. 8-13 (förändringar i klientbesök kl. 7-13).

Behöver hjälp-knappen är ett lätt och snabbt sätt att be om hjälp. Den är en elektronisk kontaktkanal och kan användas dagligen dygnet runt. Oro över sig själv eller sin familj kan t.ex. bero på en belastad vardag eller uppfostringsproblem. Tjänsten är avsedd för barnfamiljer i Helsingfors som har en belastande livssituation eller uppfostringsproblem. Kontakterna besvaras inom tre vardagar av professionella inom socialbranschen. Behöver hjälp-knappen finns på sidan www.hel.fi/familjestod nere i vänstra hörnet.

I barnskyddsfrågor och vid akuta stödbehov kan man ta kontakt med det egna områdets barnskyddsjour vardagar kl. 8.15-16. Utanför tjänstetider tar man kontakt med social- och krisjouren

Ungdomen träffar man nu i sociala medier och på gatorna

Ungdomsarbetet fungerar under undantagsförhållandet i sociala medier samt via det uppsökande ungdomsarbetet. Unga kan chatta i SekaisinChatten och Ärligt talat-chatissa.. För de unga som i vanliga fall besöker ungdomsgårdarna erbjuds nu stöd och program på sociala medier. De huvudsakliga sociala kanalerna är Instagram, Whatsapp, SnapChat och Discord, men många andra kanaler används också. Man har ordnat bl.a. danslektioner med hjälp av den populära appen TikTok. Ungdomsgårdarna finns på adressen www.munstadi.fi
linkki: http://munstadi.fi/sv/ 

Chat-stöd för unga, vuxna och rådgivningens klienter

Chat-tjänsterna betjänar i huvudsak på finska.

I Nuorten chatti-chatten får 16-29-åriga helsingforsbor betjäning av professionella inom social- och hälsovården. Chatten betjänar även studerande som bor utanför Helsingfors men som studerar och hör till studenthälsovården i Helsingfors. Nuorten chatti har öppet vardagar kl.12-16 och finns på adressen www.hel.fi/nuoret.

Studerandevården betjänar den finskspråkiga grundskolans elever och vårdare även på nätet: www.jelppii.fi – sidans chat har öppet på vardagar kl.10-16.

NeRo-rådgivningsroboten svarar dygnet runt på frågor som förbryllar rådgivningens kunder. Hälsovårdare finns på plats i rådgivningens chat vardagar kl.10-14. I chatten kan man diskutera anonymt med hälsovårdaren och vid behov ber hälsovårdaren klienten att identifiera sig. Då kan hälsovårdaren betjäna mer personligt. Rådgivningens chat och NeRo finns på www.perheentuki.fi

Vuxensocialarbetets socialrådgivning betjänar vardagar kl.9-16 tfn. 09 310 44400 och på chatten kl.9-16. Chatten finns på adressen www.hel.fi/sosiaalineuvonta. 

Psykologernas telefontjänst på polikliniken för personer med utvecklingsstörning

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9-11 på numret 040 1953054. Psykologernas telefontjänst under coronavirusepidemin på polikliniken för personer med utvecklingsstörning är speciellt avsedd för specialomsorgsklienternas familjer. Med psykologen kan man diskutera om familjens situation och tillsammans fundera ut sätt att stöda familjens orkande.

Handikapparbetets Tuntituki-hjälptjänst för familjer

I verksamhetscentret Tanhua ordnas Tuntituki -verksamhet för unga vuxna och vuxna klienter som behöver kortvarig vårdplats med verksamhet för högst 2-3 timmar i veckan. Tjänsten innehåller transport men inte måltider. Mer information om tjänsten fås av den egna socialarbetaren. Tuntituki-tjänsten kan även ansökas hem, exempelvis för motionering ute med barnet eller för en kortvarig vårdhjälp på högst 2-3 timmar som möjliggör t.ex. förälderns butiksbesök. Mer information fås av den egna socialarbetaren eller av socialhandledaren inom stöd för närståendevård.

Virtuell dagverksamhet för funktionsnedsatta

Helsingfors stads tjänster för funktionsnedsatta erbjuder virtuell dagverksamhet. Verksamheten är avgiftsfri och öppen för alla, men är riktad speciellt för klienter av stadens tjänster för funktionsnedsatta. Verksamheten är gruppverksamhet som erbjuder information, sociala kontakter och något engagerande att göra hemma. För att delta behöver klienten datamaskin, pekplatta eller smarttelefon samt internetuppkoppling. Ledarna av den virtuella dagverksamheten hjälper klienterna, deras anhöriga och gruppboendets personal i alla behövliga tekniska inställningar.

Den virtuella dagverksamhetens grupper fungerar vardagar kl. 9.30-11 och 12.30-14. Det bl.a. diskuteras, dansas och spelas spel i grupperna. Man kan anmäla sig till verksamheten genom e-post ida.paakkunainen@hel.fi eller per telefon 050 3968 233.

Foto: Marja Väänänen.

Läs mer:

Aktuellt om coronaviruset