C21-nätverket: Landskapsreformen främjar inte förutsättningarna för tillväxt i hela Finland

C21-nätverkets ställningstagande 18.5.2018: Landskapsreformen främjar inte förutsättningarna för tillväxt i hela Finland.

Direktörerna för Finlands 21 största städer konstaterar tillsammans att vård- och landskapsreformen i dess nuvarande form som nu behandlas i riksdagen inte beaktar städernas och stadsregionernas centrala roll i stärkande av hela Finlands livskraft.

Om landskapsreformen genomförs medför den en ny förvaltningsnivå mellan städerna och staten. På basis av forskningsinformation och expertutlåtanden kommer en sektorsövergripande landskapsförvaltning inte att ge upphov till synergi- och effektivitetsfördelar eller smidigare offentliga tjänster. Reformens risker i fråga om ökade kostnader, större byråkrati och tyngre skattebelastning och å andra sidan städernas försvagade livskraft är betydligt större än dess fördelar.

C21-städerna kommenterade gemensamt redan i början av året att reformen inte får försvaga de växande städernas investeringsförmåga. Det finns fortfarande inga uppgifter med tillgängliga motiveringar om reformens inverkan på den kommunala ekonomin, fastän städerna har begärt dem hos finansministeriet upprepade gånger. Reformen skär ned kommunernas skatteinkomster och inkomsternas tillväxt. Dessutom finns det risk att statsandelarna minskar med anledning av trycket från landskapets vårdutgifter. Det är dessutom oklart hur det påverkar de enskilda medborgarnas beskattning att tyngdpunkten i beskattningen flyttar från kommunal beskattning till statlig beskattning i reformen.

I fråga om ordnande av tillväxttjänster överförs de nuvarande resurserna för NTM-centralerna och TE-byråerna till landskapen. Kommunerna använder dock ungefär en miljard euro om året för sysselsättningsåtgärder, vilket är cirka 400 miljoner euro mer än NTM-centralerna och TE-byråerna. För att kommunerna också i framtiden ska delta i sysselsättningsverksamheten med lika stora resurser som i nuläget, måste kommunerna erbjudas verktyg och incitament, vilka inte ingår i regeringens nuvarande proposition.

En verkningsfull stadsutveckling förutsätter att olika uppgifter och ett omfattande urval av åtgärder bevaras hos städerna. Kommuner och speciellt stora städer har alltid haft en viktig roll för både tryggandet av invånarnas välbefinnande och främjandet av hela landets livskraft. Ju bättre kommunerna kan samla ihop näringslivet, utbildningstjänsterna, den tredje sektorn och andra aktörer på lokal och regional nivå i syfte att nå de gemensamma sysselsättningsmålen, desto effektivare de kan främja livskraften i sitt eget område och i hela landet. Ju bättre det sömlösa samarbetet mellan social- och hälsovårdstjänsterna, utbildningen, planläggningen och bostadspolitiken fungerar, desto effektivare kan man hantera stadsspecifika utmaningar såsom segregation, bostadslöshet eller utslagning. Nu finns det risk att den otydliga arbetsfördelningen mellan landskapen och städerna äventyrar tjänsternas funktion och leder till ineffektivitet och onödig konkurrens.

En nyckelfråga för hela Finlands framgång är hur städernas nuvarande och kommande potential utnyttjas till fullo. En väsentlig förutsättning för en resultatrik stadspolitik är städernas starka självstyrelse, allmänna ansvarsområde och uppgifter inom detta samt ett mångsidigt urval av åtgärder. Städernas möjligheter att bygga upp sina invånares välfärd och områdets livskraft får inte försvagas i vård- och landskapsreformen.

C21-städerna konstaterar att en omorganisering av social- och hälsovårdstjänsterna är nödvändig för att ordna tjänsterna. En sektorsövergripande landskapsreform i den föreslagna formen har betydligt skadliga effekter i största delen av landet och den ska inte förverkligas i den nuvarande formen. Inte ens ett lyckat verkställande kan reparera de avsevärda problemen med landskapsmodellen.

FAKTA OM C21-STÄDERNA:

  • 74,9 % av befolkningen 2016
  • 77,9 % av arbetsplatserna 2015
  • 79,7 % av värdeökningen 2015
  • 88,0 % av akademikerna 2016
  • 88,7 % av befolkningen med främmande språk som modersmål 2016

Läs mer:

C21 - Finlands 21 största städer