Komprimerat faktapaket om utveckling och nuläge i olika delar av Helsingfors

Staden Helsingfors består av en mångfald olika stadsdelar, som var och en har sin egen historia och särprägel. Staden är också i ständig förändring: som exempel växte folkmängden mellan 2014 och 2016 med 22 500. Nyutkomna Helsingfors områdesvis 2017 presenterar stadens många ansikten i ett komprimerat faktapaket.

Senaste jämförelseuppgifterna om bl.a. befolkning, jobb och service 

I den färska publikationen beskrivs de åtta stordistrikten med tre sidor var och de 34 distrikten med fyra sidor var. Varje områdes statistiska profil gestaltas med hjälp av åtta variabler, enligt vilka området jämförs med hela staden och med andra områden. Statistiken handlar om befolkning, utbildnings- och inkomstnivå, boende, sysselsättning och arbetstillfällen samt utbildnings-, social- och hälsotjänster. Därutöver presenteras markanvändning och service i områdena med hjälp av detaljerade kartor. 

Områdesbeskrivningarna kompletteras i bokens början av en omfattande översikt av hela stadens utveckling på sistone och dess ställning som en del av Helsingforsregionen. Dessutom gläntas lite på framtidsutsikterna för de olika delarna av Helsingfors.

Helsingfors områdesvis 2017 är tillägnad alla dem som intresserar sig för Helsingfors olika delar: Stadens beslutsfattare, planerare och forskare, studerande och skolelever, näringsliv och föreningar, massmedia och, givetvis, invånarna själva.

Boken ges ut på webben varje år, och i tryck ungefär vartannat år. Den är till vissa delar även på svenska och engelska. I år är det dags för en tryckt version igen.

Mera detaljerad områdesstatistik om Helsingfors finns också på Områdesdatabasen för Helsingforsregionen (på finska).

Mera om ämnet:

utredare Tea Tikkanen, +358 9 310 36386, e-mail: tea.tikkanen(at)hel.fi.

Källa:

Helsinki alueittain 2017. Helsingfors områdesvis. Helsinki by District. Specialpublikation från Helsingfors stadskansli, pdf-publikation.