Tölö Viken i Helsingfors. Foto: Eetu Ahanen, Helsingfors stad

Invånarnas åsikter om hur det är att bo i Helsingfors

Hösten 2019 sonderade Helsingfors stad medelst en enkät kallad Helsingforsbarometern hur nöjda invånarna var med Helsingfors som fungerande stad och hur sannolikt de skulle rekommendera den för icke-helsingforsbor. Svaren insamlades genom telefonintervjuer och en webbenkät. Sammanlagt 1 060 telefonintervjuer gjordes, och 2 258 svarade på webbenkäten.

De huvudsakliga rönen från enkäten läggs fram i första upplagan år 2020 av Kvartti (på finska).

En mera omfattande rapport om enkätsvaren har också utgivits. Den presenterar rön från såväl telefonintervjuerna som webbenkäten. Rapporten Helsinki-barometri 2019: kaupunkilaisten kokemuksia Helsingistä redogör också för rönen av de fritt formulerade svaren, med allt vad där ingick av ris och ros. Det var nämligen fritt fram för svararna att ge respons.

Mest kommentarer kom det om parker och andra grönområden, trafiken och hälsovården. Svaren visade hur viktiga parkerna och grönområdena upplevs vara, och att man ville bevara och utöka dem. Svaren om trafiken vittnade om hur viktig kollektivtrafiken är för helsingforsborna. Om hälsovården uttrycktes även kritiska åsikter, i synnerhet beträffande servicens tillgänglighet.

Följande runda av Helsingforsbarometern företas mot slutet av våren 2020, och då vill man särskilt kartlägga helsingforsbornas erfarenheter under undantagsläget vid coronavirusepidemin.

Mera om ämnet:

En artikel om Helsingforsbarometern 2019 ingår i den i april utkommande svenskspråkiga versionen av Kvartti 1/2020.

Se även (på finska) Helsinki-barometri 2019: kaupunkilaisten kokemuksia Helsingistä, pdf, tiivistelmä

Forskare Vesa Keskinen
Enheten stadsforskning och statistik
tfn. 09 310 36296
fornamn.efternamn@hel.fi