Insatser har gjorts för att minska onödiga jourbesök hos äldre i huvudstadsregionen

Revisionsfunktionerna i huvudstadsregionens städer och HUS utvärderade om man har uppnått målet att vårda en större andel av de akuta äldre patienterna inom institutionsvården, serviceboendet och hemvården i stället för på jourmottagningen. Utvärderingens resultat visar att städerna och HUS har främjat målet genom att införa riktlinjer, verksamhetssätt och tjänster som bidrar till att minska de äldre patienternas jourbesök. På grund av coronapandemin och bristfällig statistik har effekten av åtgärderna på antalet prehospitala akuta omhändertaganden och antalet jourbesök inte kunnat utvärderas. Det mobila sjukhuset LiiSa har påverkat minskningen av jourbesök vid långtidsvård i Esbo.

Utvärderingen gjordes av hemvård, serviceboende och institutionsvård i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda städer. När det gäller HUS bedömdes den nuvarande situationen för de äldre patienter i jourvård och åtgärder för att utveckla HUS och kommunernas verksamhetsmodeller för utskrivningen och fortsatt vård av äldre. I utvärderingen avses med begreppet äldre personer som fyllt 75 år.

Coronaviruspandemin påverkade sannolikt antalet prehospitala akuta omhändertaganden

I alla städer minskade de prehospitala akuta omhändertagandena 2020 och ökade 2021 jämfört med det föregående året. Förändringarna berodde sannolikt på coronaviruspandemin. Det mobila sjukhuset LiiSa i Esbo och Grankulla har förmodligen bidragit till att antalet prehospitala akuta omhändertagande hos långtidsvårdsklienter i Esbo minskade 2019. I alla utvärderade städer har det utvecklats motsvarande tjänster som är specialiserade på joursituationer för långtidsvårds- och hemvårdsklienter och som ges i hemmet: Vanda har inlett tjänsten LiiSa tillsammans med HUS och Helsingfors har inlett tjänsten Mobil vårdare (Liiho) 2021.

HUS och städerna har utvecklat riktlinjer, praxis och tjänster relaterade till joursituationer för äldre i GeroMetro, nätverket för utveckling av tjänster för äldre. Utöver de mobila tjänsterna omfattar dessa till exempel handböcker för jourverksamhet för hemtjänst och serviceboende. I HUS geriatriska projekt har man utvecklat behandlingen av äldre patienter inom specialiserad hälso- och sjukvård och integrationen av vården med primärvården. Arbetsfördelningen mellan städerna och HUS och verksamhetsmodellen för den fortsatta vården och utskrivningen av äldre har utvecklats, men intensiteten och verksamhetsmodellerna för samarbetet mellan HUS och kommunerna varierar.

Rekommendationer från revisionsnämnderna om fortsatta åtgärder

Revisionsnämnderna rekommenderar att man följer upp hur åtgärderna för att utveckla jourverksamheten påverkar äldre personers jourbesök och tryggheten för hemmaboende äldre. Dessutom anser revisionsnämnderna att det är viktigt att fortsätta samarbetet mellan städerna i huvudstadsregionen och HUS för att utveckla verksamhetssätt och tjänster för joursituationer som kan förbättra de äldres funktionsförmåga och välbefinnande. Revisionsnämnderna rekommenderar även att städerna och HUS utvecklar sitt samarbete, särskilt när det gäller utskrivningsprocessen av äldre, för att tillgodose det växande behovet av tjänster.

Sedan 2008 har revisionsfunktionerna i huvudstadsregionens städer genomfört sammanlagt elva gemensamma utvärderingar. HUS revisionsfunktion har varit med i de gemensamma utvärderingarna sedan 2018.

Städerna och HUS har gett rekommendationer om detta i sina utvärderingsberättelser 2021.