Positiv inkomstutveckling i Helsingfors under 2017

Under 2017 tjänade helsingforsarna sammanlagt 19,8 miljarder euro i skattepliktiga inkomster. Inkomsterna ökade med ca 5 procent, dvs. med 514 miljoner euro efter de senaste årens svaga tillväxttakt. Detta framgår av en färsk publikation från stadskansliets enhet stadsforskning och -statistik.

Då man räknar med dividender och räntor, som tidigare omfattades av beskattningen men blivit skattefria 2005, stiger det sammanlagda beloppet av inkomster i Helsingfors till 20,2 miljarder euro. Summan ökade med 928 miljoner euro från föregående år, och tillväxten var betydligt större än tidigare år. 

Medianinkomsten i Helsingfors 2017 var 27 600 euro, alltså 1,5 procent högre än föregående år. Med medianinkomst avses den mittersta inkomsten, alltså att hälften av inkomsttagarna förtjänar mer och andra hälften mindre än medianen.

Under perioden 2015–2016 stannade medianinkomstens tillväxt av, men 2017 började den åter att svagt öka. Precis som tidigare år var medianinkomsten i Helsingfors den lägsta i huvudstadsregionen, men ca 3 200 euro högre än i hela landet. Medianinkomsten ökade  nu med 4–5 procent per år i Helsingfors, vilket är det mesta sedan mitten av förra årtiondet.

Förvärvs- och kapitalinkomsterna ökar

År 2017 uppgick förvärvsinkomsterna till 17,9 miljarder (90 procent) och kapitalinkomsterna till 1,9 miljarder euro (10 procent). Det totala beloppet av förvärvsinkomster ökade med närmare 3 procent från föregående år och även kapitalinkomsterna ökade betydligt. Lönerna stod för 72 procent och pensionerna för 18 procent av förvärvsinkomsterna.

Det fanns sammanlagt 549 800 inkomsttagare, varav 291 300 var kvinnor och 258 500 män. Sammanlagt 535 700 personer fick förvärvsinkomster och 341 300 var kapitalinkomsttagare.

Även om kapitalinkomsterna ökade betydligt från året innan, bör det noteras att 83 procent av mottagarna av kapitalinkomster hade en inkomst på mindre än 500 euro. Tio procent hade kapitalinkomster på 500–4 999 euro och endast fem procent fick kapitalinkomster på mellan 5 000 och 19 999 euro. Knappt 200 helsingforsare förtjänade mer än en miljon i kapitalinkomster.

Helsingforsarna betalade i genomsnitt 5 700 euro i kommunalskatt

År 2017 betalades totalt 4,6 miljarder euro i skatter och avgifter i Helsingfors, vilket var 9 450 euro per skattskyldig. Kommunalskatten utgjorde 55 procent av alla insamlade skatter och avgifter och statsskatten 37 procent. Kommunalskatten uppgick till 5 700 euro i genomsnitt per betalare.

Närmare var fjärde inkomsttagare i Helsingfors 2017, 23 procent, var under 30 år och var femte hörde till åldersklassen 30–39 år, medan 30 procent av inkomsttagarna var i åldern 40–60 år och 27 procent äldre än 60 år. 

Länk till publikationen (på finska) 
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_20_Tilastoja_1_Hietaniemi.pdf