Richardsgatans bibliotek.

Inga nya restriktioner för Helsingfors stads tjänster tills vidare – möjliggörande av säkerhetsavstånd på två meter kommer att träda ikraft i kundlokaler

Huvudstadsregionen återgick till samhällsspridningsfasen i början av månaden. Antalet fall av coronasmitta har stigit under de senaste veckorna och även behovet av sjukvård har ökat något. Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona kom inte med några nya restriktioner idag, men Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som kommer att leda till ändringar i tjänsterna.

Städerna i huvudstadsregionen och koordineringsgruppen för corona följer de senaste restriktionernas verkan på epidemisituationen. Restaurangrestriktionerna skärptes nyligen i regionen och regionförvaltningsverket kommer att kraftigt begränsa anordnandet av offentliga tillställningar. Därutöver kommer det även att komma ett krav på möjliggörande av säkerhetsavstånd på två meter i alla kundlokaler från och med den 20 augusti.

Inga ändringar har tillkommit till de av stadens eller dess dotterbolags tjänster som öppnades eller vars öppettider utvidgades i juni i Helsingfors. Muséer, kulturcenter, ungdomsgårdar, bibliotek samt idrottsplatser, såsom simhallar och andra inomhuslokaler för motion, är öppna enligt sina normala öppettider.

Från och med den 20 augusti kan dock högst 25 personer delta i offentliga tillställningar inomhus och högst 50 personer på begränsade områden utomhus. Man kan frångå begränsningarna för totala antalet personer både inomhus och utomhus med särskilda arrangemang, det vill säga genom att ordna läktardelar för publiken.

Inomhuslokaler för motion som används för självständig träning får endast ta emot hälften av det normala kundantalet. Vid bokade turer och i ledarledd verksamhet ska deltagarantalet begränsas så att deltagarna har möjlighet att undvika närkontakt.

Inom social- och hälsovårdssektorn förblir seniorcentrens dagverksamhet stängd tills vidare.

I kundtjänstlokaler tillämpas hälsosäkerhetsanvisningar och lokalspecifika restriktioner. Restriktionerna kan gälla exempelvis största tillåtna antal kunder och uppföljning av det, samt kundernas rörelse eller placering i lokalen. Inom alla tjänster ser man till att följa coronasäkerhetsanvisningarna, det vill säga gör det möjligt att hålla säkerhetsavstånd och sköta handhygienen.

Studierna inleds med närundervisning – vaccineringen av 12–15-åringar pågår i grundskolorna

Höstterminens studier i Helsingfors grundskolor och på andra stadiet har inletts med närundervisning. Man har satsat kraftigt på tryggandet av hälsosäkerhet och dragit nytta av de lärdomar som man fått under epidemin.

Elevvårdens tjänster, såsom skolkuratorer och psykologer är hela tiden tillgängliga för barnen och ungdomarna, även under eventuell distansundervisning. Dessutom startar morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever i augusti.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelade den 5 augusti att coronavaccineringarna utvidgas till att gälla även 12–15-åriga barn och ungdomar. Helsingfors har påbörjat vaccineringen av denna grupp i skolorna. Även boosterdosen ges i skolorna 8–12 veckor senare. Vaccineringen har inletts i de finskspråkiga grundskolorna idag den 12 augusti och påbörjas i de svenskspråkiga grundskolorna den 17 augusti. Man behöver inte boka tid för vaccination som sker i skolorna. Det är även möjligt att få vaccination vid de allmänna vaccinationsställena.

Vaccineringen påbörjas vid olika tider i olika skolor. Rektorerna meddelar vårdnadshavarna om tidpunkten och arrangemangen för vaccineringen i Wilma innan vaccinationstiden. Om eleven inte är på plats i skolan vid vaccinationstidpunkten, vaccineras hen vid ett allmänt vaccinationsställe. Vaccineringen utförs av skolhälsovårdaren tillsammans med hälsovårdspersonal.

De 15-åringar som redan studerar vid ett gymnasium eller en yrkesläroanstalt får sin första vaccindos och även boosterdos vid ett allmänt vaccinationsställe. Studerande vaccineras inte i gymnasieskolorna eller yrkesläroanstalterna. Om vårdnadshavarna vill vara med sitt barn vid vaccinationstillfället, ber vi dem boka en vaccinationstid till ett vaccinationsställe.

Helsingfors - aktuellt om coronaviruset

Coronavaccination för Helsingforsbor

Foto: Virpi Peltola, Helsingfors stad