Info Helsinki.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona drog upp riktlinjer för att det omedelbart bör fattas ett beslut om att ta i bruk den temporära paragrafen 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar

På sitt möte den 25 februari 2021 drog huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona upp riktlinjer för att Regionförvaltningsverket i Södra Finland bör fatta ett beslut om omedelbart verkställande av temporära 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar, dock så att den inte gäller ledd hobbyverksamhet för barn som är 12 år eller yngre. Beslutet skulle träda i kraft den 1 mars 2021 och fortsätta till den 14 mars 2021.

Den temporära paragrafen 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar gör det möjligt att tillfälligt stänga kundlokaler och gäller bland annat privata gym, utrymmen för lagsport, badinrättningar, allmänna bastur, dansställen, nöjes- och temaparker, inomhuslekplatser för barn samt köpcentrens allmänna uppehållsutrymmen. Närmare begränsningar upprättas i beslutet som fattas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

På grund av Regionförvaltningsverkets beslut den 1 mars 2021 gällande 58 g § är det endast möjligt att utöva hobbyverksamhet för barn som är 12 år och yngre i lokaler som drivs av städerna.  Alla för allmänheten öppna kundlokaler i regionens städer, förutom ledd hobbyverksamhet för barn som är 12 år och yngre, hålls alltså fortsättningsvis stängda. Det gäller till exempel städernas alla inomhusidrottslokaler, kulturhus, museer och ungdomslokaler. Lokaler för social- och hälsovård, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och nödvändig utbildning på andra stadiet hålls öppna även i fortsättningen. Även exempelvis nödvändig användning av kundterminaler på bibliotek och utdelningen av ansiktsmasker till mindre bemedlade fortsätter. Städerna har fastställt vilka lokaler som erbjuder nödvändiga tjänster och som håller öppet i begränsad omfattning och på ett hälsosäkert sätt. 

Därutöver linjerade koordinationsgruppen upp att undervisningen på andra stadiet fortsätter som distansundervisning från och med den 1 mars 2021 till den 7 mars 2021, med framförhållning om att andra stadiets distansundervisning även fortsätter under undantagsförhållandenas stängningsåtgärder 8–27 mars 2021.

Koordinationsgruppens tidigare begränsningar och rekommendationer som huvudsakligen gäller till slutet av mars

De gällande begränsningarna och rekommendationerna fastställda av koordinationsgruppen för corona beträffande privata tillställningar, användningen av offentliga lokaler och distansarbete gäller fram till den 31 mars 2021. Detta beslut har fattats på basis av den epidemiologiska lägesbilden och med hjälp av en helhetsbedömning. Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordinationsgruppen.

Upprätthållande av faktisk distans i offentliga utrymmen, temporära paragrafen 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar

Privata och offentliga aktörer har skyldighet att ordna användningen av lokaler som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets så att kunder, de som deltar i verksamheten och sällskap faktiskt har möjlighet att undvika närkontakt. Aktören kan uppfylla sina skyldigheter genom begränsning av antalet kunder, omorganisation av kundplatser eller lokaler eller något annat sätt som beaktar verksamhetens särskilda inslag. Beslutet gäller både privata och offentliga kundlokaler i stor utsträckning, med undantag av restauranger.  Om det inte är möjligt at undvika kontakt, kan hela kundlokalen stängas med ett beslut av regionförvaltningsverket eller kommunen.

Begränsningen gäller 25.2–14.3.2021. Beslutet fattades av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Ordnande av offentliga tillställningar

Alla offentliga tillställningar och möten både inomhus och utomhus har förbjudits för viss tid. Det är emellertid tillåtet att ordna offentliga tillställningar och möten för högst 6 personer under förutsättning att säkerheten vid dessa kan garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och THL:s anvisningar från den 21 september 2020. Endast absolut nödvändiga tillställningar med högst 6 deltagare bör ordnas, såsom lagstadgade bolagsstämmor och föreningsmöten, och vid dem bör distansförbindelse utnyttjas alltid när det är möjligt.

Begränsningarna gäller 22.2–14.3.2021. Beslutet fattades av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Ordnande av privata tillställningar

Koordinationsgruppen rekommenderar fortfarande starkt att närkontakterna begränsas till personer inom samma hushåll eller till närstående som kan jämföras med detta. Det rekommenderas att man inte ordnar några andra privata möten eller familjesammankomster alls. För begravningar eller minnesstunder rekommenderas fortsättningsvis att endast en liten krets av de närmast anhöriga deltar.

Rekommendationen gäller fram till den 31 mars 2021.

Offentliga utrymmen

Alla för allmänheten öppna kundlokaler, förutom ledd hobbyverksamhet för barn som är 12 år och yngre, hålls fortsättningsvis stängda i mars. Det gäller till exempel städernas alla kulturhus, museer och ungdomslokaler. Verksamheten vid arbetarinstituten har avbrutits.

Lokaler för social- och hälsovård, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och nödvändig utbildning på andra stadiet hålls öppna. Även exempelvis nödvändig användning av kundterminaler på bibliotek och utdelningen av ansiktsmasker till mindre bemedlade fortsätter. Städerna har fastställt vilka lokaler som erbjuder nödvändiga tjänster och som håller öppet i begränsad omfattning och på ett hälsosäkert sätt. Biblioteken erbjuder fortfarande begränsade tjänster.

Koordineringsgruppen rekommenderar fortfarande starkt att privata aktörer ska begränsa användningen av idrotts- och fritidslokaler på motsvarande sätt. 

Begränsningarna och rekommendationerna gäller fram till den 31 mars 2021.

Hobbyverksamhet

I inomhus- och utomhusutrymmen som drivs av städerna kan det ordnas ledd hobbyverksamhet för barn som är 12 år och yngre. Alla hobby- och aktivitetsformer för barn och ungdomar ska genomföras utan närkontakt.

Begränsningen gäller fram till den 31 mars 2021.

Undervisning på andra stadiet

Utbildningen på andra stadiet (gymnasier och yrkesläroanstalter) fortsätter med distansundervisning. Behoven av nödvändig närundervisning tryggas. Närundervisning erbjuds till studerande inom specialundervisningen och med funktionsnedsättningar samt för studerande som av olika orsaker behöver individuellt stöd.

Distansundervisningen började när den nya bedömningsperioden inleddes den 3 december 2020 och fortsätter fram till den 7 mars 2021.

Distansarbete

Koordinationsgruppen rekommenderar fortfarande att arbetsgivare ordnar distansarbete för alla sådana arbetsuppgifter som det är möjligt, även tillfälligt. Om distansarbete inte är möjligt, rekommenderar man att arbetsgivaren ger anvisningar om användning av ansiktsmask i alla arbetsutrymmen, även om det är möjligt att upprätthålla säkerhetsavstånd. Mat- och kaffepauserna på arbetsplatserna bör spridas ut.

Rekommendationen gäller fram till den 31 mars 2021.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona bereder lokalt beslutsfattande

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen.

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet.

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordinationsgruppen.

Läs mer:

Helsingfors - aktuellt om coronaviruset
Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona
THL: Aktuellt om coronaviruset

Foto: Lauri Mannermaa