En flicka.

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona rekommenderar förändringar i begränsningarna av antalet personer vid offentliga tillställningar

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona rekommenderade vid sitt möte den 20 maj 2021 att Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger beslutet om att förbjuda alla offentliga tillställningar och möten både inomhus och utomhus för viss tid på så sätt att det från och med den 1 juni 2021 emellertid är tillåtet att vistas högst 10 personer i inomhusutrymmen och högst 50 personer i utomhusutrymmen, om man följer undervisnings- och kulturministeriets och THL:s anvisningar från den 21 september 2020. I anvisningarna förutsätts bland annat att antalet personer vid evenemangen begränsas på så sätt att det är minst två meter mellan personer och sällskap.

I utomhusutrymmen ska man kunna dela upp utrymmena i sektorer med högst 50 personer. Koordineringsgruppen rekommenderar att beslutet gäller fram till den 30 juni 2021. Beslutet bör ändras om epidemiläget utvecklas till det sämre. Gällande privata tillställningar rekommenderar koordineringsgruppen att man följer det beslut som Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat om offentliga tillställningar.

Koordineringsgruppen rekommenderar dessutom att Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger beslutet om att hålla faktisk distans i offentliga utrymmen enligt den temporära paragrafen 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar från och med den 1 juni 2021 fram till den 30 juni 2021.

Koordineringsgruppen bereder vidare sin plan om att stegvis avveckla begränsningarna i huvudstadsregionen. Koordineringsgruppen beslöt idag att man vid mötet nästa vecka kommer att dra upp riktlinjer för begränsat och stegvist öppnande av kommunernas kundtjänstlokaler. Man strävar efter att öppna kundtjänstlokalerna från och med början av juni, om epidemiläget utvecklas gynnsamt och åtminstone inte förvärras. De tjänster som ska behandlas nästa vecka innefattar särskilt kultur- och fritidsutrymmen, såsom museer, utställningar, kulturhus, bibliotek, simhallar och utebassänger.

Koordineringsgruppen baserar sina riktlinjer på en epidemiologisk utvärdering och helhetsbedömning över hur coronaläget utvecklas och riktlinjerna kan vid behov ändras snabbt om läget så kräver.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland informerar enskilt om sina beslut nästa vecka.

Koordineringsgruppens tidigare begränsningar och rekommendationer som huvudsakligen är i kraft tills vidare

Begränsningarna och rekommendationerna som tidigare fastställts av koordineringsgruppen gäller i huvudsak tills vidare. Detta beslut har fattats på grundval av den epidemiologiska lägesbilden och med hjälp av en helhetsbedömning. Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordineringsgruppen.

Möjliggörande av faktisk distans i offentliga utrymmen, temporära paragrafen 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar

Privata och offentliga aktörer har skyldighet att se till att förhållandena i lokaler, som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets, är sådana att kunder, de som deltar i verksamheten och sällskap faktiskt har möjlighet att undvika närkontakt. Beslutet gäller både privata och offentliga kundlokaler i stor utsträckning, med undantag av restauranger. Om det inte är möjligt att undvika kontakt kan kundlokalen stängas med ett beslut av regionförvaltningsverket eller kommunen.

Begränsningen gäller fram till den 31 maj 2021. Beslut om att förlänga begränsningen fattas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Ordnande av offentliga tillställningar

Alla offentliga tillställningar och möten både inomhus och utomhus har förbjudits för viss tid. Det är emellertid tillåtet att ordna offentliga tillställningar och möten för högst 6 personer under förutsättning att säkerheten vid dessa kan garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och THL:s anvisningar från den 21 september 2020. Endast absolut nödvändiga tillställningar med högst 6 deltagare bör ordnas och vid dem bör distansförbindelse utnyttjas alltid när det är möjligt.

Begränsningarna gäller fram till den 31 maj 2021. Beslut om att förlänga begränsningen fattas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Ordnande av privata tillställningar

Det rekommenderas att privata tillställningar begränsas till högst sex personer.

Rekommendationen gäller fram till den 31 maj 2021 och den granskas igen nästa vecka.

Offentliga utrymmen

Kundlokaler som är öppna för allmänheten, förutom ledd hobbyverksamhet och ungdomslokaler för barn och unga som är födda 2001 år eller senare, hålls fortsättningsvis stängda. En del av simhallarna är öppna för personer med specialbadkort och för personer födda 1955 och äldre. Biblioteken erbjuder begränsad service. Till exempel städernas alla kulturhus, museer och utställningslokaler hålls fortsättningsvis stängda. Närundervisningen vid arbetarinstituten har avbrutits.

Begränsningarna gäller tills vidare.

Hobbyverksamhet

I inomhus- och utomhuslokaler som drivs av städerna kan man i begränsad omfattning ordna ledd hobbyverksamhet för personer födda 2001 och yngre.

Hobbyverksamhet för vuxna möjliggörs utomhus i begränsad omfattning.

I lokaler och på områden som drivs av städerna krävs att man följer särskilda hälsosäkerhetsanvisningar, vilket bl.a. förutsätter att arrangören har en hälsosäkerhetsplan. Koordineringsgruppen rekommenderar att alla aktörer följer samma anvisningar.

Begränsningarna gäller tills vidare.

Distansarbete

Koordineringsgruppen rekommenderar fortfarande att arbetsgivare ordnar distansarbete för alla sådana arbetsuppgifter som det är möjligt, även tillfälligt. Om distansarbete inte är möjligt, rekommenderar man att arbetsgivaren ger anvisningar om användning av ansiktsmask i alla arbetsutrymmen, även om det är möjligt att upprätthålla säkerhetsavstånd. Tidpunkterna för mat- och kaffepauserna bör fördelas så att de sker i olika turer.

Rekommendationen gäller tills vidare.

Användning av ansiktsmask

Användning av ansiktsmask rekommenderas för alla över 12 år i alla inomhusutrymmen utanför hemmet.

Rekommendationen gäller tills vidare.

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona bereder lokalt beslutsfattande

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för dess behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen.
Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet.

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordineringsgruppen.

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona

Helsingfors - aktuellt om coronaviruset

Foto: Vesa Laitinen