Helsingfors stad.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona rekommenderar att ett beslut om att ta i bruk temporära 58 d § i lagen som smittsamma sjukdomar fattas genast, och beträffande 58 g § så fort som möjligt

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona rekommenderar att Regionförvaltningsverket i Södra Finland ska fatta ett beslut om att omedelbart verkställa temporära 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. I paragrafen stiftas om skyldigheten att ordna användningen av lokaler som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets så att kunder, de som deltar i verksamheten och sällskap faktiskt har möjlighet att undvika närkontakt. Aktören kan uppfylla sina skyldigheter genom begränsning av antalet kunder, omorganisation av kundplatser eller lokaler eller något annat sätt som beaktar verksamhetens särskilda inslag. Beslutet kan gälla både privata och offentliga kundlokaler i stor utsträckning, med undantag av restauranger. Koordinationsgruppen har redan tidigare uppmanat offentliga och privata aktörer att förbereda sig på att begränsningar tas i bruk.

Dessutom rekommenderar koordinationsgruppen att Regionförvaltningsverket fattar ett beslut om att i huvudsak ta i bruk temporära 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar så fort som möjligt. Koordinationsgruppen återkommer till paragraf 58 g under sitt nästa möte torsdagen 25.2.2021. Då bedöms det om de epidemiologiska kriterierna uppfylls, och dessutom beslutets nödvändighet och mer omfattande effekter, samt eventuella specificeringar och begränsningar på basis av dessa såväl sakligt, geografiskt som tidsmässigt. Lagens temporära 58 g § gör det möjligt att tillfälligt stänga kundlokaler och gäller bl.a. privata gym, utrymmen för lagsport, badinrättningar, allmänna bastur, dansställen, nöjes- och temaparker samt köpcentrens allmänna uppehållsutrymmen.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona bereder det lokala beslutsfattandet

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordinationsgrupp för coronaviruset. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen. Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet.

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordinationsgruppen.

Läs mer:

Helsingfors - aktuellt om coronaviruset
Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona
THL: Aktuellt om coronaviruset
Helsinki-kanava

Foto: Kimmo Brandt