Enligt tidigare riktlinjer fortsätter hela högstadiet och andra stadiet med distansundervisning ännu denna vecka.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona rekommenderade att verkställandet av den temporära paragrafen 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar bör fortsätta

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona rekommenderade vid sitt möte den 8 april 2021 att Regionförvaltningsverket i Södra Finland ska fatta ett beslut om att fortsätta verkställandet av den temporära paragrafen 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar med två veckor fram till den 28 april 2021, dock så att privata och offentliga lokaler som för övrigt förordnats att stängas fortfarande kan användas för ledd hobbyverksamhet för barn födda 2008 och senare samt för genomförande av lagstadgade tjänster. Beslutet om stängning av lokaler skulle inte gälla utövande av professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Helsingfors, Esbo och Vanda städer linjerade upp att man kommer att genomföra den stegvisa återgången till närundervisning som linjerades upp vid mötet den 30 mars 2021.

Enligt tidigare riktlinjer fortsätter hela högstadiet och andra stadiet med distansundervisning ännu denna vecka.

Under vecka 15, det vill säga från och med den 12 april 2021 övergår högstadieskolorna till en alterneringsmodell med kommunspecifika genomförandesätt. I högstadieskolorna innebär alterneringsmodellen att årskurserna turas om att ha när- och distansundervisning. Varje stad har en egen rytm för alterneringsmodellen enligt vilken undervisningen genomförs.

Gymnasierna fortsätter med distansundervisning ända fram till slutet av period fyra (cirka mitten av april) och övergår sedan till en alterneringsmodell där hälften av gymnasiets studerande deltar i närundervisning i taget. I beslutet har man beaktat att abiturienterna har avslutat sina studier. Period fyra slutar vid olika tidpunkter beroende på kommun.

Yrkesläroanstalterna fortsätter med distansundervisning lika länge som gymnasierna i samma kommun. Därefter övergår yrkesutbildningen till en alterneringsmodell där en tredjedel av inlärningsgruppens studerande deltar i närundervisning i taget.

Gruppstorlekarna i all undervisning regleras så att man kan hålla säkerhetsavstånd.

Koordinationsgruppen återkommer till ärendet om användning av ansiktsmasker i lågstadieskolor vid sitt möte nästa vecka, när man har fått ta del av experternas uppfattningar.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland kommer att informera närmare om beslut som är under beredning.

 

Koordinationsgruppens tidigare begränsningar och rekommendationer som huvudsakligen gäller till slutet av april

Begränsningarna och rekommendationerna som fastställts av koordinationsgruppen gäller i huvudsak fram till den 30 april 2021. Detta beslut har fattats på basis av den epidemiologiska lägesbilden och med hjälp av en helhetsbedömning. Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer även Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordinationsgruppen.

 

Undervisning på högstadiet

Högstadierna fortsätter med distansundervisning fram till den 11 april 2021. Under vecka 15, från och med måndagen den 12 april 2021, övergår högstadieskolorna till en alterneringsmodell med kommunspecifika genomförandesätt. Beslutet gäller även elever i tionde klass.

Behoven av nödvändig närundervisning tryggas även i fortsättningen. Närundervisningen tryggas exempelvis för elever som får särskilt stöd, har förlängd läroplikt eller deltar i förberedande undervisning, liksom även annan nödvändig närundervisning.

Kommunerna fattar beslut om övergång till alterneringsmodellen.

 

Undervisning på andra stadiet

Gymnasierna fortsätter med distansundervisning ända fram till slutet av period fyra (cirka mitten av april) och övergår sedan till en alterneringsmodell där hälften av gymnasiets studerande deltar i närundervisning i taget.

Yrkesläroanstalterna fortsätter med distansundervisning lika länge som gymnasierna. Därefter övergår yrkesutbildningen till en alterneringsmodell där en tredjedel av inlärningsgruppens studerande deltar i närundervisning i taget.

 

Stängning av offentliga och privata lokaler

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har förordnat stängning av lokaler i hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område i enlighet med den temporära paragrafen 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet om stängning av lokalerna gäller i stor utsträckning följande slags lokaler inom såväl den offentliga som den privata sektorn:

  • inomhuslokaler som används för lagidrott, gruppträning, kontaktsporter och annan motsvarande idrott eller motion, samt gym och andra motsvarande inomhuslokaler
  • allmänna bastur och simhallar, utomhusbassänger, bassängutrymmen i badinrättningar samt omklädningsutrymmen i direkt anslutning till dessa
  • dansställen samt lokaler som används för körsångsverksamhet, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
  • nöjes- och temaparker, tivolin samt inomhusutrymmen i djurparker
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  • allmänna uppehållsutrymmen i köpcentrum, förutom detaljhandelns butikslokaler och utrymmen som används för att erbjuda tjänster samt passager till dessa.

Lokaler som för övrigt förordnats att stängas kan användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 eller senare, samt för genomförande av lagstadgade tjänster. Beslutet om stängning av lokaler gäller inte utövande av professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Begränsningen gäller fram till den 11 april 2021. Regionförvaltningsverket i Södra Finland bereder ett nytt beslut om stängningen av lokaler och informerar närmare om detta i ett separat meddelande.

 

Möjliggörande av faktisk distans i offentliga utrymmen, temporära paragrafen 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar

Privata och offentliga aktörer har skyldighet att ordna användningen av lokaler som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets så att kunder, de som deltar i verksamheten och sällskap faktiskt har möjlighet att undvika närkontakt. Beslutet gäller både privata och offentliga kundlokaler i stor utsträckning, med undantag av restauranger. Om det inte är möjligt at undvika kontakt, kan kundlokalen stängas med ett beslut av regionförvaltningsverket eller kommunen.

Begränsningen gäller fram till den 30 april 2021. Beslutet fattades av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

 

Ordnande av offentliga tillställningar

Alla offentliga tillställningar och möten både inomhus och utomhus har förbjudits för viss tid. Det är emellertid tillåtet att ordna offentliga tillställningar och möten för högst 6 personer under förutsättning att säkerheten vid dessa kan garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och THL:s anvisningar från den 21 september 2020. Endast absolut nödvändiga tillställningar med högst 6 deltagare bör ordnas och vid dem bör distansförbindelse utnyttjas alltid när det är möjligt.

Begränsningarna gäller fram till den 30 april 2021. Beslutet om begränsningen fattades av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

 

Ordnande av privata tillställningar

Koordinationsgruppen rekommenderar fortfarande starkt att närkontakterna begränsas till personer inom samma hushåll eller till närstående som kan jämföras med detta. Det rekommenderas att man inte ordnar några andra privata möten eller familjesammankomster alls. För begravningar eller minnesstunder rekommenderas fortsättningsvis att endast en liten krets av de närmast anhöriga deltar.

Rekommendationen gäller fram till den 30 april 2021.

 

Offentliga utrymmen

Alla för allmänheten öppna kundlokaler, förutom ledd hobbyverksamhet för barn som är födda 2008 år eller senare, hålls fortsättningsvis stängda i april. Det gäller till exempel städernas alla kulturhus, museer och ungdomslokaler. Närundervisningen vid arbetarinstituten har avbrutits. Instituten övergick till distansundervisning i november.

Lokaler för social- och hälsovård, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och nödvändig utbildning på andra stadiet hålls öppna. Även exempelvis nödvändig användning av kundterminaler på bibliotek och utdelningen av ansiktsmasker till mindre bemedlade fortsätter. Städerna har fastställt vilka lokaler som erbjuder nödvändiga tjänster och som håller öppet i begränsad omfattning och på ett hälsosäkert sätt. Biblioteken erbjuder fortfarande begränsade tjänster.

Koordinationsgruppen rekommenderar fortfarande starkt att privata aktörer ska begränsa användningen av idrotts- och fritidslokaler på motsvarande sätt. 

Begränsningarna och rekommendationerna gäller fram till den 30 april 2021.

 

Hobbyverksamhet

I inomhus- och utomhusutrymmen som drivs av städerna kan det endast ordnas ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 eller senare. Alla hobby- och aktivitetsformer för barn och ungdomar ska genomföras utan närkontakt.

Begränsningen gäller fram till den 30 april 2021.

 

Distansarbete

Koordinationsgruppen rekommenderar fortfarande att arbetsgivare ordnar distansarbete för alla sådana arbetsuppgifter som det är möjligt, även tillfälligt. Om distansarbete inte är möjligt, rekommenderar man att arbetsgivaren ger anvisningar om användning av ansiktsmask i alla arbetsutrymmen, även om det är möjligt att upprätthålla säkerhetsavstånd. Mat- och kaffepauserna på arbetsplatserna bör spridas ut.

Rekommendationen gäller fram till den 30 april 2021.

 

Användning av ansiktsmask

Användning av ansiktsmask rekommenderas för alla över 12 år i alla inomhusutrymmen utanför hemmet.

Rekommendationen gäller tills vidare.

 

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona bereder lokalt beslutsfattande

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen.

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet.

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer även Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordinationsgruppen.