Huvudstadsregionens koordinationsgrupps info.

Huvudstadsregionen införde nya metoder för att hejda spridningen av coronaviruset

Verksamhetsmodellen för att identifiera riskrestauranger och rekommendationerna beträffande privata tillställningar träder i kraft genast.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp oroar sig för coronaepidemins spridning i regionen och strävar efter att hitta nya lokala sätt att hejda epidemin. Samtidigt vill man stöda samhället att hållas öppet. Huvudstadsregionen är nu i epidemins upptrappningsfas. Alla social- och hälsovårdsministeriets bestämmelser och rekommendationer för upptrappningsfasen har verkställts i regionen. De nya rekommendationerna och verksamhetsmodellerna koncentreras särskilt på att förebygga att epidemin sprids i restauranger, i privata och offentliga tjänster samt på privata tillställningar. De lokala rekommendationerna och begränsningarna kompletterar de riksomfattande bestämmelserna och rekommendationerna.

Koordinationsgruppen för coronaviruset har beslutat att införa en verksamhetsmodell i huvudstadsregionen som ska effektivera övervakningen av restauranger i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Verksamhetsmodellens mål är att genom precisionsåtgärder ingripa i restauranger med högre risk och i riskbeteende.

I verksamhetsmodellen identifierar HUS och städerna huvudstadsregionens restauranger med hög risk som inte följer skyldigheterna i lagen om smittsamma sjukdomar och bestämmelserna som baserar sig på den eller som inte annars kan säkerställa förhållanden som är trygga för hälsan. Regionförvaltningsverket i Södra Finland kontrollerar restaurangerna på ett inriktat sätt. Om det förekommer brister i hälsosäkerheten eller högriskverksamheten fortsätter kan Regionförvaltningsverket i Södra Finland utfärda bestämmelser om att korrigera verksamheten eller stänga restauranger för viss tid.

Verksamhetsmodellen träder i kraft omedelbart. Om verksamhetsmodellen är effektiv kan den i bästa fall leda till att det inte behövs några nya begränsningar som gäller alla restauranger.

Koordinationsgruppen för coronaviruset rekommenderar också att enskilda näringsidkare ska kräva att deras kunder använder munskydd i alla situationer. Rekommendationen gäller näringsidkare vars utrymmen används för att träffa kunder, till exempel butiker, köpcentrum, kulturtjänster och idrottsevenemang. Den gällande lagstiftningen tillåter inte att man utfärdar en bestämmelse som gör det obligatoriskt att använda munskydd i offentliga tjänster. Gruppen utfärdar dock en stark rekommendation om att munskydd bör användas i alla situationer också i offentliga aktörers lokaler och tjänster, till exempel i kollektivtrafiken, på bibliotek, i museer och i övriga kulturtjänster.

Dessutom beslöts det i gruppen att starkt rekommendera att särskild försiktighet och återhållsamhet ska iakttas när man ordnar privata tillställningar. En betydande andel av situationerna där coronaviruset spridits har varit under privata tillställningar eller fritidsaktiviteter i privata utrymmen. Den starka rekommendationen gäller till exempel ordnandet av privata fester och fritidsaktiviteter eller tillställningar som relaterar till studierna.

”Epidemin sprids på ett oroande sätt i huvudstadsregionen. Dessutom orsakas social och ekonomisk nöd av begränsningarna som införts för att stoppa epidemin från att spridas. Epidemisituationen kommer att fortsätta ännu länge, och vårt mål är att stoppa viruset från att spridas i samhället, trygga sjukvårdens bärkraft och särskilt skydda personer som ingår i riskgrupper så att samhällets funktionsförmåga samtidigt hålls på så bra nivå som möjligt. I bästa fall är de lokala åtgärderna praktiska, inriktade och effektiva. Vi strävar efter att kommunicera om dem i samråd och på ett tydligt sätt”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori, Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä, Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen, THL:s direktör Mika Salminen, Regionförvaltningsverket i Södra Finlands överdirektör Merja Ekqvist och HUS verkställande direktör Juha Tuominen.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för coronaviruset bereder det lokala beslutsfattandet

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland en regional koordinationsgrupp för coronaviruset. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen.

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet.


Foto: Ilkka Ranta-aho