Huvudstadsregionens koordineringsgrupp.

Huvudstadsregionen övergår till begränsad närundervisning på andra stadiet

Vid sitt möte 18.2.2021 drog huvudstadsregionens koordineringsgrupp upp riktlinjer för de gällande begränsningarna och rekommendationerna. Dessa förblir huvudsakligen i kraft fram till slutet av mars 2021, dessutom ska regionen förbereda sig för att ta i bruk de befogenheter som den nya lagen om smittsamma sjukdomar möjliggör, åtminstone vad gäller paragrafen 58 d. Huvudstadsregionens städer beslöt också att undervisningen på andra stadiet i begränsad mån och på ett hälsosäkert sätt delvis övergår till närundervisning. Riktlinjerna och den inverkan de har utvärderas kontinuerligt och  vid behov kan de ändras i snabb ordning om smittläget så kräver.

Övergång till begränsad närundervisning i området

I huvudstadsregionen har undervisningen skett på distans i nästan ett år. Koordineringsgruppen har identifierat den kumulativa negativa inverkan som distansundervisningen har särskilt på studerande som är i ett utsatt läge. Dessutom har den långvariga distansundervisningen ökat utmaningarna beträffande inlärning och livshantering även hos sådana studerande som inte tidigare behövt stöd.

Städerna Helsingfors, Esbo och Vanda beslöt att andra stadiet övergår till närundervisning i en begränsad omfattning den 1.3.2021. Detta sker så att högst hälften av gymnasieeleverna på första och andra året är i närundervisning samtidigt. Gruppstorlekarna justeras så att säkerhetsavstånden kan bibehållas. Gymnasieskolorna sköter undervisningsarrangemangen så att instruktionerna och bestämmelserna om hälsosäkerhet följs fullt ut i närundervisningen och så att enskilda studerande inte drabbas av långa perioder i distansundervisning.

Alla studerande som deltar i studentskrivningarna övergår till distansundervisning från och med 1.3.2021 så att man kan trygga studentskrivningarna. Sådana studerande är till exempel abiturienter som har ogjorda prestationer och andra årets studerande som nu deltar i studentskrivningarna.

Yrkesutbildningen går över till undervisningsarrangemang, som förverkligas på det sättet att en tredjedel av studerandena inom inlärningsgemenskaper och verksamhetsställen är i närundervisning på samma gång. Därmed har man mer utrymme mellan studerande på läroinrättningarna och säkerhetsavstånden kan hållas. I yrkesutbildningen är det viktigt att ta hänsyn till den stora åldersfördelningen bland de studerande. Närundervisningen genomförs i enlighet med riktlinjerna för hälsosäkerhet. Man turas om med att vara i distans-eller närundervisning och följer den arbetsordning och struktur som man kommit överens om inom inlärningsgemenskaperna och på verksamhetsställena. En del av studerandena lär sig genom att vara i arbetslivet (utbildningsavtal eller läroavtal) och då man följer arbetsgivarens instruktioner för hälsosäkerhet.

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer även Grankulla också riktlinjen om att övergå till begränsad närundervisning.

Begränsningar och rekommendationer som är i kraft fortgår

Koordineringsgruppen har tidigare dragit upp riktlinjer för begränsningar och rekommendationer gällande privata tillställningar, användningen av offentliga utrymmen , hobbyverksamhet och distansarbete. Dessa fortgår till 31.3.2021. Genom att hålla begränsningarna och rekommendationerna i kraft förebygger man epidemin och spridningen av den nya virusvarianten samt hotet att social- och hälsovården överbelastas. Dessutom rekommenderas alla som är över 12 år fortsättningsvis att bära munskydd. Rekommendationerna och begränsningarna gäller för en viss tid. Vid behov kan giltighetstiden förlängas efter slutdatumet för den utsatta tiden.

Dessutom omfattar koordineringsgruppen för corona rekommendationen från Institutet för hälsa och välfärd THL:s och HUS enligt vilken Regionförvaltningsverket i Södra Finland så snart som möjligt ska fatta beslut om att förbjuda offentliga evenemang och allmänna möten för mer än sex personer under en månads tid. Av evenemangen för upp till sex personer bör endast absolut nödvändiga tillställningar ordnas, såsom lagstadgade bolagsstämmor och föreningsmöten, och även vid dem ska distanskontakt användas alltid när det är möjligt.

Förberedelser för att ta i bruk de befogenheter som den nya lagen om smittsamma sjukdomar möjliggör

Inom området för koordineringsgruppen för corona förbereder man sig för att ta i bruk de befogenheter som den nya lagen om smittsamma sjukdomar möjliggör åtminstone vad gäller paragrafen 58 d. I paragrafen anges om skyldigheten att organisera användningen av lokaler, som är öppna för allmänheten eller för vistelse för en begränsad krets av kunder eller deltagare, på ett sådant sätt att det faktiskt är möjligt för kunder och deltagare i verksamhet att undvika nära kontakt med varandra. En aktör kan fullgöra sina skyldigheter genom att begränsa antalet kunder, genom arrangemang av kundplatser eller utrymmen eller genom att vidta andra åtgärder som tar hänsyn till verksamhetens specifika karaktär. Beslutet kan omfatta i vid bemärkelse både privata och offentliga kundlokaler, med undantag för restauranger. Koordinationsgruppen uppmanar offentliga och privata aktörer att förbereda sig för införandet av begränsningen. Beslutet i ärendet kommer att fattas antingen av den regionala förvaltningsmyndigheten eller av kommunerna inom deras område efter att lagen träder i kraft.

Koordineringsgruppen följer hela tiden med epidemiläget, och om situationen förändras har gruppen beredskap att snabbt göra en ny utvärdering av riktlinjerna.

Koordineringsgruppens tidigare riktlinjer för begränsningar och rekommendationer som är i kraft till slutet av mars

Koordineringsgruppens riktlinjer för begränsningar och rekommendationer som är i kraft och gäller privata tillställningar, användningen av offentliga utrymmen och distansarbete är i kraft till 31.3.2021. Riktlinjerna har gjorts upp på grundval av den epidemiologiska lägesbilden och genom att göra en helhetsbedömning. Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer även Grankulla koordineringsgruppens riktlinjer för begränsningar och rekommendationer.

Att ordna privata tillställningar

Koordineringsgruppen rekommenderar fortfarande starkt att närkontakterna begränsas till personer inom samma hushåll eller till närstående som kan jämföras med dessa. Det rekommenderas att man inte ordnar andra privata möten eller familjesammankomster. Gällande begravningar eller minnesstunder är rekommendationen fortsättningsvis att endast en liten krets av de närmast anhöriga deltar.

Rekommendationen är i kraft fram till 31.3.2021.

Offentliga utrymmen

Alla kundutrymmen som är öppna för allmänheten, med undantag för hobbyturer för barn och unga, är fortfarande stängda. Detta gäller till exempel städernas alla kulturhus, museer och ungdomslokaler. Verksamheten i arbetarinstituten har avbrutits.

Lokaler för social- och hälsovård, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och nödvändig utbildning på andra stadiet hålls öppna. Dessutom fortgår exempelvis nödvändig användning av kundterminaler på bibliotek och utdelningen av munskydd till mindre bemedlade. Städerna har fastställt vilka lokaler som erbjuder nödvändiga tjänster och som håller öppet i begränsad omfattning och på ett sätt som är hälsosäkert. Biblioteken erbjuder fortfarande begränsade tjänster.

Koordineringsgruppen rekommenderar fortfarande starkt att privata aktörer på motsvarande sätt ska begränsa användningen av idrotts- och fritidslokaler.

Rekommendationerna och begränsningarna är i kraft till 31.3.2021.

Hobbyverksamhet

Det ordnas fortfarande ingen hobbyverksamhet för vuxna i utrymmen inomhus eller utomhus som förvaltas av staden. Även privata aktörer rekommenderas att göra uppehåll med att ordna hobbyverksamhet för vuxna.

Rekommendationerna och begränsningarna är i kraft till 31.3.2021.

Distansarbete


Koordineringsgruppen rekommenderar fortfarande att arbetsgivarna ordnar distansarbete i alla sådana arbetsuppgifter i vilka det även tillfälligt är möjligt. Om distansarbete inte är möjligt är rekommendationen att arbetsgivaren ger instruktioner om användning av munskydd i alla arbetsutrymmen även fast  det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. På arbetsplatserna ska lunch och kaffepauser hållas turvis.

Rekommendationen gäller till 31.3.2021.

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona bereder det lokala beslutsfattande

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, Institutet för hälsa och välfärd THL, Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland en regional koordineringsgrupp för coronaviruset. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för sin behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen. Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet.

Läs mera
Helsingfors - aktuellt om coronaviruset
Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona
THL: Aktuellt om coronaviruset
Helsinki-kanava

Foto: Heta Ängeslevä