Gemensamma spelregler under arbete: hur man informerar medborgarna om användning av artificiell intelligens

Esbo, Helsingfors, FPA, Justitieministeriet, Sitra och Saidot utreder metoder för att förenhetliga transparensen i användningen av artificiell intelligens inom den offentliga sektorn och kommunikationen till medborgarna. I projektet ”Transparent AI för medborgarna” (Citizen Trust Through AI Transparency) skapar man offentliga rekommendationer för hur man bör informera medborgarna om användning av AI och data som innehåller personuppgifter inom den offentliga sektorn. Den gemensamma praxis som tas fram inom projektet möjliggör en enhetlig kommunikation och underlättar medborgarnas förståelse för användning av AI i Finland och utomlands.

Förtroende mellan medborgarna och den offentliga förvaltningen är viktigt

AI-system och algoritmiskt beslutsfattande används allt mer inom den offentliga förvaltningen för att betjäna medborgarna i olika livssituationer. I etisk användning av artificiell intelligens är det centralt att säkerställa att medborgarna har en tillräcklig förståelse för hur automatiskt beslutsfattande och algoritmiska system används. Transparens och bättre information om behandling av data som innehåller personuppgifter och algoritmiskt beslutsfattande är ett behov som uppmärksammats även internationellt.

Enligt en utredning som gjorts i samarbete med statsrådet, Jyväskylä universitet och Helsingfors universitet är transparens en central fråga när det gäller myndigheters användning av artificiell intelligens. Finländarna förhåller sig i allmänhet positivt till användning av artificiell intelligens inom myndigheter, men för att upprätthålla detta förtroende krävs öppenhet och transparens. Enligt utredningen måste myndigheterna kunna motivera sina beslut, men detta blir svårare om lärande algoritmer används i beslutsfattandet.

Syftet med projektet ”Transparent AI för medborgarna” är att stärka förtroendet mellan medborgarna, städerna och andra aktörer inom den offentliga förvaltningen. Detta sker genom att man drar upp riktlinjer för kommunikationen och den gemensamma informationen, genom vilka man på ett begripligt sätt kan informera medborgarna om användningen av data som innehåller personuppgifter, AI-system och algoritmiskt beslutsfattande. I projektet granskar man de etiska, tekniska och juridiska perspektiven och utformar rekommendationer för god praxis. Projektet genomförs i dialog med medborgarna, med hjälp av bland annat arbetsseminarier och intervjuer.

”Vi vill öppet berätta för kommuninvånarna hur och för vilka ändamål deras uppgifter används samt på vilka grunder beslut som berör dem fattas. Informationen ska vara lättillgänglig, och man måste kunna förmedla sådan information som är viktig för medborgarna till dem på ett tydligt och begripligt sätt”, säger Tomas Lehtinen, dataanalyskonsult på Esbo stad.

”Här i Helsingfors funderar vi mycket på användning av artificiell intelligens och etiska frågor med anknytning till detta. Vi samarbetar med andra städer för att fastställa etiska principer för artificiell intelligens. När man använder artificiell intelligens är det viktigt att upprätthålla förtroendet, och öppenhet och transparens kan bidra till detta. Det är mycket viktigt för staden att dess tjänster är tillförlitliga – även i en digital miljö. Därför beaktas villkoren för behandling av personuppgifter och andra regler redan från början av planeringen av nya tjänster. Detta kräver en stor insats, men på så sätt kan vi försäkra oss om att de nya digitala tjänsterna är tillförlitliga och trygga att använda”, berättar Pasi Rautio, ansvarig för utvecklingen inom data, AI och robotisering inom Helsingfors stad.

Ett exempel för städer och organisationer inom den offentliga förvaltningen

Inom projektet skapas en verksamhetsmodell som andra offentliga organisationer enkelt kan ta i bruk framöver. Med tydlig och konsekvent kommunikation blir informationen också lättare att förstå. Finland är ett föregångsland inom etisk utveckling av artificiell intelligens, och genom projektet vill man sprida konkreta och människoorienterade verktyg för etisk användning av AI även internationellt. Resultaten kommer att publiceras under Creative Commons-licens.

Nyheter om projektet publiceras på Twitter under hashtagen #CitizenTrustAI.