Skolbyggnaden i Helsingfors.

Högstadieskolorna i huvudstadsregionen övergår till distansundervisning, på andra stadiet fortsätter distansundervisningen

Vid sitt möte den 4 mars 2021 linjerade huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona upp att distansundervisningen fortsätter på andra stadiet i regionen under undantagsförhållandenas stängningsåtgärder till och med den 28 mars 2021. Distansundervisningen har pågått sammanhängande sedan den 3 december 2020. Beslutet om att fortsätta distansundervisningen fattas av utbildningens arrangörer, det vill säga kommunerna och de privata utbildningsarrangörerna. Koordinationsgruppen för corona rekommenderar starkt att även privata läroanstalter ordnar undervisningen på andra stadiet på distans under perioden 8–28.3.2021.

Dessutom övergår regionens högstadieskolor till distansundervisning måndagen den 8 mars 2021. Distansundervisningen pågår till och med den 28 mars 2021. Beslutet om att stänga skollokalerna fattades av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Kommunerna och de privata utbildningsarrangörerna fattar besluten om anordnandet av distansundervisning (exceptionella undervisningsarrangemang). Beslutet om distansundervisning gäller även elever i tionde klass.

Behoven av nödvändig närundervisning tryggas även i fortsättningen. Skollokalerna som stängs kan fortfarande användas för exempelvis elever som får särskilt stöd, har förlängd läroplikt eller deltar i förberedande undervisning samt för annan nödvändig närundervisning.

Koordinationsgruppen för corona är orolig för spridningen av viruset i regionen och särskilt för spridningen av muterade virus bland de yngre åldersgrupperna. Syftet med övergången till distansundervisning är att förebygga spridningen av epidemin och den nya virusmutationen samt överbelastning av social- och hälsovården. Vid behov förlängs de tidsbestämda rekommendationernas och begränsningarnas giltighet ytterligare efter slutdatumet.

Koordinationsgruppens tidigare begränsningar och rekommendationer som huvudsakligen gäller till slutet av mars

De gällande begränsningarna och rekommendationerna fastställda av koordinationsgruppen för corona beträffande privata tillställningar, användningen av offentliga lokaler och distansarbete gäller fram till den 31 mars 2021. Detta beslut har fattats på basis av den epidemiologiska lägesbilden och med hjälp av en helhetsbedömning. Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordinationsgruppen.

Upprätthållande av faktisk distans i offentliga utrymmen,
temporära paragrafen 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar

Privata och offentliga aktörer har skyldighet att ordna användningen av lokaler som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets så att kunder, de som deltar i verksamheten och sällskap faktiskt har möjlighet att undvika närkontakt. Aktören kan uppfylla sina skyldigheter genom begränsning av antalet kunder, omorganisation av kundplatser eller lokaler eller något annat sätt som beaktar verksamhetens särskilda inslag. Beslutet gäller både privata och offentliga kundlokaler i stor utsträckning, med undantag av restauranger. Om det inte är möjligt at undvika kontakt, kan kundlokalen stängas med ett beslut av regionförvaltningsverket eller kommunen.

Begränsningen gäller 25.2–14.3.2021. Beslutet fattades av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Ordnande av offentliga tillställningar

Alla offentliga tillställningar och möten både inomhus och utomhus har förbjudits för viss tid. Det är emellertid tillåtet att ordna offentliga tillställningar och möten för högst 6 personer under förutsättning att säkerheten vid dessa kan garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och THL:s anvisningar från den 21 september 2020. Endast absolut nödvändiga tillställningar med högst 6 deltagare bör ordnas, såsom lagstadgade bolagsstämmor och föreningsmöten, och vid dem bör distansförbindelse utnyttjas alltid när det är möjligt.

Begränsningarna gäller 22.2–14.3.2021. Beslutet fattades av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Ordnande av privata tillställningar

Koordinationsgruppen rekommenderar fortfarande starkt att närkontakterna begränsas till personer inom samma hushåll eller till närstående som kan jämföras med detta. Det rekommenderas att man inte ordnar några andra privata möten eller familjesammankomster alls. För begravningar eller minnesstunder rekommenderas fortsättningsvis att endast en liten krets av de närmast anhöriga deltar.

Rekommendationen gäller fram till den 31 mars 2021.

Offentliga utrymmen

Alla för allmänheten öppna kundlokaler, förutom ledd hobbyverksamhet för barn som är födda 2008 år eller senare, hålls fortsättningsvis stängda i mars. Det gäller till exempel städernas alla kulturhus, museer och ungdomslokaler. Närundervisningen vid arbetarinstituten har avbrutits. Instituten övergick till distansundervisning i november.

Lokaler för social- och hälsovård, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och nödvändig utbildning på andra stadiet hålls öppna. Även exempelvis nödvändig användning av kundterminaler på bibliotek och utdelningen av ansiktsmasker till mindre bemedlade fortsätter. Städerna har fastställt vilka lokaler som erbjuder nödvändiga tjänster och som håller öppet i begränsad omfattning och på ett hälsosäkert sätt. Biblioteken erbjuder fortfarande begränsade tjänster.

Koordineringsgruppen rekommenderar fortfarande starkt att privata aktörer ska begränsa användningen av idrotts- och fritidslokaler på motsvarande sätt.

Begränsningarna och rekommendationerna gäller fram till den 31 mars 2021.

Hobbyverksamhet

I inomhus- och utomhusutrymmen som drivs av städerna kan det endast ordnas ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 eller senare. Alla hobby- och aktivitetsformer för barn och ungdomar ska genomföras utan närkontakt.

Begränsningen gäller fram till den 31 mars 2021.

Undervisning på andra stadiet

Utbildningen på andra stadiet (gymnasier och yrkesläroanstalter) fortsätter med distansundervisning. Behoven av nödvändig närundervisning tryggas. Närundervisning erbjuds till studerande inom specialundervisningen och med funktionsnedsättningar samt för studerande som av olika orsaker behöver individuellt stöd.

Distansundervisningen började när den nya bedömningsperioden inleddes den 3 december 2020 och fortsätter fram till den 28 mars 2021.

Distansarbete

Koordinationsgruppen rekommenderar fortfarande att arbetsgivare ordnar distansarbete för alla sådana arbetsuppgifter som det är möjligt, även tillfälligt. Om distansarbete inte är möjligt, rekommenderar man att arbetsgivaren ger anvisningar om användning av ansiktsmask i alla arbetsutrymmen, även om det är möjligt att upprätthålla säkerhetsavstånd. Mat- och kaffepauserna på arbetsplatserna bör spridas ut.

Rekommendationen gäller fram till den 31 mars 2021.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona bereder lokalt beslutsfattande

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen.

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet.

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordinationsgruppen.

Läs mera
Helsingfors - aktuellt om coronaviruset
Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona
THL: Aktuellt om coronaviruset