Helsingforsregionens samarbetsmöte fattade beslut om MBT 2023-ramprogrammet

Frågor som berör Helsingforsregionens markanvändning, boende och trafik besvaras i MBT 2023-arbetet, vars ramprogram godkändes av Helsingforsregionens samarbetsmöte 15.12.2020. Den växande regionens kommuners samt statens utarbetande av den nya MBT-planen börjar nu i enlighet med det godkända ramprogrammet.

Hållbar urbanisering ligger i fokus av planeringen av MBT 2023. Utöver det fördjupas arbetet i tre huvudteman: förändring av samhället, social rättvisa och Helsingforsregionen som en del av världen. Genom MBT-arbetet ses det även till att Helsingforsregionen växer hållbart även i den p.g.a. coronapandemin förändrade verksamhetsmiljön.

MBT-planeringen görs i fyra års cykler. Den föregående MBT-planen, MBT 2019, skapade grunden för det nuvarande MBT 2023-arbetet, där utvecklingsbehoven för markanvändning, boende och trafik fördjupas och preciseras. I MBT 2023-arbetet sammanställs en regional och strategisk utsikt för markanvändning, boende och trafik som innehåller en plan för regionens utveckling gällande markanvändning, bostadsproduktionsmål och andra bostadspolitiska åtgärder samt en lagstadgad trafiksystemplan som innehåller alla trafikformer.

En viktig del av MBT 2023-planeringen är den omfattande konsekvensbedömningen med hjälp av vilken det försäkras att de planerade medlen har en effektiv inverkan och leder Helsingforsregionen i den önskade riktningen.

Helsingforsregionens samarbetsmöte behandlade på sitt möte även Borgå och Lojo städers samt Sjundeå kommuns framställning om att få delta i samarbetsmötets verksamhet. Behandlingen av ärendet fortsätter på samarbetsmötets nästa möte.

Helsingforsregionens samarbetsmöte 15.12.2020, föredragningslista (på finska)

Mer information

Kontaktchef Inga Nyholm, Helsingfors stad, tfn 040 760 5524