Bilder: Työyhteenliittymä Laakson LATU

Helsingfors stadsfullmäktige godkände byggandet av Dals samsjukhus

Dals samsjukhus är ett nytt psykiatriskt och somatiskt sjukhus som ska byggas i Dals sjukhusområde i Helsingfors. Det är ett universitetssjukhus med forskning och undervisning där patienter och klienter får bästa möjliga vård och stöd i en modern vårdmiljö.

Målet är att genomföra Dals samsjukhus stegvis under åren 2021–2030. De första delarna av sjukhuset kommer uppskattningsvis att tas i bruk under 2026. För att byggandet ska kunna inledas krävs en ändring av detaljplanen.

Dals samsjukhus kommer att bli en internationellt betydande koncentration av kunnande inom psykiatri, geriatrik och neurologisk rehabilitering. Sjukhuset kommer att ha lokaler för bland annat

  • Helsingfors och HUS psykiatriska sjukhusvård
  • HUS krävande neurologiska rehabilitering
  • ungefär hälften av vårdplatserna vid Helsingfors sjukhus
  • poliklinikfunktioner, stödtjänster, undervisning och forskning.


För klienterna planeras en åtkomlig, trivsam och fungerande vårdenhet, och för personalen planeras en fungerande och lockande arbets-, undervisnings- och forskningsmiljö.

I projektplanen har cirka 930 vårdplatser föreslagits för nybyggnaderna, varav drygt hälften är reserverade för psykiatrins bruk. Vårdplatserna kommer att vara i enkelrum.

Samsjukhusets byggnader och lokaler planeras så att de stämmer överens med sjukhusverksamhetens nya verksamhetsmodeller. Hundratals representanter för de anställda har deltagit i planeringen. Även föreningar samt patienter och klienter har varit med som erfarenhetsexperter för att stödja planerarnas arbete.

Sjukhusverksamheten placeras enligt projektplanen i tre nybyggnader och tre byggnader som ska moderniseras. Inga sjukhusbyggnader planeras för centralparkens område. Den nya körförbindelsen går från Auroraportens anslutning till sjukhusområdets parkeringsplatser via en underjordisk tunnel under Centralparken. Den underjordiska parkeringsanläggningen har dimensionerats för cirka 550 bilar samt ledsagande.

De nya lokalerna är nödvändiga. I de gamla, kringspridda lokalerna, som samsjukhuset kommer att ersätta, kan man inte längre fortsätta verksamheten särskilt länge, och det är inte möjligt att renovera lokalerna så att de lämpar sig för modern vård. Projektet är brådskande eftersom de gamla lokalerna är i stort behov av reparationer.

Dals samsjukhus är ett gemensamt projekt mellan Helsingfors stad och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS).

Samsjukhuset är en stor satsning för välmåendet hos invånarna på området. Projektets storlek motsvarar ungefär fyra sjukhus i storlek med Nya barnsjukhuset. Kostnaderna för projektet beräknas uppgå till 838 miljoner euro (exkl. moms) i prisnivån för november 2019.

Mer information:

Beslut av Helsingfors stadsfullmäktige 10.6.2020.

Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt godkände projektplanen 6.4.2020.

Följ detaljplaneringen av Dals samsjukhus på webben.

Följ projektet på webben.

Bilder: Työyhteenliittymä Laakson LATU