Helsingforsföretagens anställda och omsättning ökade klart år 2016

Året 2016 var ett gynnsamt år för företagssektorn i Helsingfors: antalet företag, antalet anställda, och i synnerhet omsättningen växte klart. Antalet anställda var nästan 8 500, dvs. 3,4 procent, fler, och den sammanlagda omsättningen 6,6 procent större än året innan. Detta framgår av en färsk statistikpublikation från Helsingfors stadskansli.

I Helsingfors är företagssektorns förnyelsegrad något högre än i Finland som helhet. Det vittnar om ökad konkurrens mellan företagen. Högst är förnyelsegraderna i Helsingfors inom näringsgrenarna Kultur, nöje och fritid, Hotell- och restaurangverksamhet samt Finans- och försäkringsverksamhet.

Personalstyrkan växte mest inom förvaltnings- och stödtjänster

Starkast växte företagen inom Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster i Helsingfors 2016. Deras anställda ökade sammanlagt med 15 procent. Även inom fastighetsbranschen- samt finans- och försäkringsbranschen ökade de anställda rejält, med ca. åtta procent. Minskade gjorde antalet företag numerärt sett mest inom handeln, i synnerhet detaljhandeln. Även inom utbildning minskade de anställda.

Förhållandevis största omsättningsökningen skedde år 2016 vid företagen inom näringsgrenen Industri, samt inom Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster jämte Kultur, nöje och fritid. Omsättningen minskade endast vid företagen inom Transport och magasinering.

Största delen av företagen i Helsingfors är små: personal i medeltal 5,5 personer

Överlägset största delen, hela 97,5 procent, av företagen i Helsingfors är små företag med mindre än 50 anställda. Mindre än en procent är storföretag, men deras andel av företagens totala personal är 40 procent. Över hälften av storföretagen i Finland verkar i Helsingfors. I medeltal arbetar det 5,5 personer vid företagen i Helsingfors.

Den näringsgren som sysselsatt mest folk i Helsingfors har länge varit handeln, men år 2016 var det Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster som tog första platsen. Tredje största sysselsättaren var Informations och kommunikationsverksamhet. Inom Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster var det företagen inom sysselsättningsverksamhet som sysselsatte mest folk.

Antalet utlandsägda företag växte starkt

År 2016 verkade över 1 700 utlandsägda företag i Helsingfors, med sammanlagt 59 000 anställda. Och dessa företag, liksom deras personal, växte också starkt. Med i medeltal 34 anställda är de utlandsägda företagen klart större än de genomsnittliga helsingforsiska. I synnerhet inom säkerhet och bevakning samt radio- och TV-verksamhet är de utlandsägda stora arbetsgivare. Deras vanligaste hemländer är Sverige, USA och Schweiz.

Färre företag i Helsingfors än i de övriga nordiska huvudstäderna

Under de senaste åren har kvoten mellan antalet företag och antalet invånare stigit i Helsingfors. I nordisk jämförelse närmar sig Helsingfors Köpenhamns siffror men ligger klart efter Oslo och Stockholm. I Oslo hade antalet företag en dubbelt så snabb tillväxt som i Helsingfors år 2016

Publikation:

Anu Henriksson: Yritystoiminta Helsingissä 2016, Helsingfors stadskanslis statistik 2018:17, pdf-publikation.

Förfrågningar:

utredare Anu Henriksson, +358 9 310 36520, anu.henriksson(at)hel.fi.