Stadshusets entréhall.

Helsingforsekonomin hårt prövad av coronan – arbetet på nästa års budget fortsätter under osäkra förhållanden

Helsingfors budget för det kommande året tas fram under exceptionella och osäkra förhållanden. Stadens coronaräkning beräknas överskrida 750 miljoner euro under detta och nästa år. Speciellt förutspås stadens skatteintäkter minska drastiskt. Coronakrisen tvingar staden att ta upp mer lån, men staden håller fast vid de viktiga investeringarna för sin tillväxt och livskraft.

– Helsingfors stads ansvarsfulla hushållning innebär att det inte finns något behov av panikbromsning. Till följd av den diffusa situationsbilden lever och förändras de ekonomiska kalkylerna hela tiden, framhåller borgmästare Jan Vapaavuori. – Som under tidigare recessioner är det i sista hand arbetslöshetens utveckling som avgör hur djup och långvarig krisen blir och vilka multiplikatoreffekter den får på lång sikt.

Vårens permitteringar har än så länge inte lett till en massivt ökad arbetslöshet. Men arbetslösheten har i Helsingfors och den övriga huvudstadsregionen ändå ökat snabbare än genomsnittet för det övriga landet, och i Helsingfors finns det 10 000 fler arbetslösa än i mars. Antalet lediga platser var vid utgången av juni 31 procent mindre än ett år tidigare. Speciellt har arbetslöshetsläget för de unga blivit värre och långtidsarbetslösheten har ökat.

Den sammanlagda lönesumman för dem som är bosatta i Helsingfors sjönk under årets andra kvartal i snitt med närmare åtta procent jämfört med samma tid i fjol. Att lönesumman sjunkit syns i stadens intäkter från kommunalskatten, som i år beräknas minska med inemot 70 miljoner euro.

De som får grundläggande utkomststöd i Helsingfors var i juli nio procent fler än för ett år sedan. Också antalet hushåll som får bostadsstöd har ökat.

Stadens ekonomi påverkas märkbart bland annat av att turismen har minskat. Inhemska turisters övernattningar rasade i Helsingfors och huvudstadsregionen. Nedgången var betydligt större än i det övriga landet.

En coronaräkning på ca 580 miljoner euro nästa år för staden

Coronakrisens inverkan på stadens ekonomi år 2021 beräknas bli 580 miljoner euro. I beloppet ingår 80 miljoner euro som ska återbetalas till staten. Eventuella nya statliga coronakompensationer har inte beaktats.

Samfundsskatten beräknas nästa år minska med över 200 miljoner euro, då man antar att kommunernas utdelning efter den tillfälliga höjningen i år återgår till sin tidigare nivå.

Den ekonomiska krisen försvagar stadens intäkter från kommunalskatten med uppskattningsvis 80 miljoner euro och från fastighetsskatten med 5 miljoner euro. De övriga inkomstförlusterna uppgår till knappt 50 miljoner euro.

Coronakrisen beräknas höja stadens utgifter med sammanlagt nästan 160 miljoner euro nästa år. Största delen av detta beror på en ökning i de kostnader och betalningsandelar som hänför sig till social- och hälsovårdssektorn, samkommunen HUS och samkommunen HRT.

– Det behövs ansvarsfull hushållning också i fortsättningen. Helsingfors måste se till produktivitetsutvecklingen på medellång sikt och kunna finansiera de investeringar som tillväxten kräver i huvudsak med internt tillförda medel. Ett mål för stadens hushållning under de närmaste åren är att lånestocken högst får fördubblas fram till år 2024. Det här är också en central princip i det kommande budgetförslaget, konstaterar borgmästare Vapaavuori.

Investeringar i stadens tillväxt trots coronan

Förslaget till budgetram för år 2021 föreläggs stadsstyrelsen måndagen den 17 augusti 2020. Enligt det ramförslag som nu offentliggörs får stadens utgifter nästa år öka med 2,54 procent jämfört med årets budget. Vid uträkningen av tillväxtprocenten har grundbeloppet i årets budget justerats nedåt till följd av att prisindex för basservicen förutspås sjunka betydligt.

– Med beaktande av de osäkra ekonomiska utsikterna och när läget ställs i relation till det övriga kommunfältet, kan ramen anses vara stimulerande. Trots coronan investerar Helsingfors som hittills i stadens tillväxt. Investeringarna år 2021 i ramförslaget är på samma nivå som toppåret 2019, sammanlagt 780 miljoner euro, påpekar Vapaavuori.

Stadsstyrelsens föredragningslista med förslaget till budgetram publicerades torsdagen den 13 augusti kl. 14.

Hur budgetprocessen fortskrider

Staden följer hur det ekonomiska läget utvecklas. Speciellt förändringar i tillväxtprognoserna för bruttonationalprodukten och i sysselsättningsläget i Helsingfors påverkar arbetet på budgetförslaget. Efter behandlingen av ramförslaget upprättar stadens nämnder och direktioner sina egna budgetförslag.

Borgmästarens budgetförslag publiceras torsdagen den 29 oktober 2020. Stadsfullmäktige godkänner budgeten för nästa år i december.

Borgmästarens ekonomiska info kan ses på Helsingforskanalen och på stadens Facebook.
Helsingforskanalen
Stadens Facebook-sidor

Foto: Laura Oja