Helsingforsbornas trygghetskänsla har stärkts

Enligt en färsk undersökning om trygghet upplever helsingforsborna sitt bostadsområde, stadskärnan och kollektivtrafiken som tryggare än någonsin tidigare.

Allt sedan år 2003 har Helsingfors stad med tre års mellanrum sonderat invånarnas trygghetskänsla med hjälp av enkäter. I slutet av år 2018 var det dags igen, och resultaten av de första analyserna av enkätmaterialet är för handen.

Det egna grannskapet känns tryggt också på veckosluten

Över 80 procent av enkätsvararna tyckte att deras eget bostadsområde känns tryggt sent om kvällen under veckosluten. Det innebär en förbättring: andelen som svarade så hade sedan föregående enkät för tre år sedan vuxit med 3,5 procentenheter. I synnerhet de som hade ett främmande modersmål upplevde nu sitt eget grannskap som tryggare än vid föregående enkät.

I stadskärnan upplevde man sig lite mindre trygg än i det egna bostadsområdet. 65 procent svarade att det sent på veckoslutskvällar känns tryggt även i stadskärnan. Att röra sig både i stadskärnan och på kollektivtrafiken upplevdes nu tryggare än vid föregående enkät.

Åsikterna isär om trygghetsutvecklingen de senaste åren

Trots att åsikterna om tryggheten hade förbättrats överlag var det många svarare som uppgav att det allmänna trygghetsläget försämrats de senaste åren. Nästan 40 procent tyckte att trygghetsläget var oförändrat och 25 procent att det hade försämrats, men bara 15 procent att det förbättrats. Detta kan kännas motsägelsefullt, men det kan förklaras av att svararnas egna trygghetsupplevelser bygger på det de sett och upplevt i sin vardag, medan deras uppfattning om det allmänna trygghetsläget kan påverkas också av till exempel de risker och osäkerhetsfaktorer som kommit fram i media.

Det allmänna trygghetsläget vid enkättidpunkten bedömdes i enkäten som mycket gott. Hela 92 procent av alla svarare upplevde att det allmänna trygghetsläget i Helsingfors var gott eller ganska gått.

Hög svarsprocent vid Trygghetsenkäten

Trygghetsenkäten besvarades av 54 procent (4 155 personer) av de 15-79-åringar i Helsingfors som ingått i det slumpmässiga urvalet. Bland svararna från den finsk- eller svenskspråkiga ursprungsbefolkningen var svarsprocenten 58, bland de svarare som hade främmande modersmål var den 45. Trots att nästan hälften lät bli att svara var svarsprocenten ovanligt hög med tanke på den allmänna trenden numera. Staden fortsätter analysera det omfattande enkätmaterialet, och fler rön kommer under våren att ges ut i webbtidskriften Kvartti.

Publikation:

Vesa Keskinen: Turvallisuustutkimus: Helsinkiläisten turvallisuuden tunne on kohentunut. Artikel i webbtidskriften Kvartti, länk till artikeln. (på finska)

Mera om ämnet:

forskare Vesa Keskinen, Helsingfors stadskansli, vesa.keskinen(at)hel.fi, +358 9 310 36296.