Helsingfors vetenskapspris till Markku Kulmala. Bild: Linda Tammisto.

Helsingfors vetenskapspris till Markku Kulmala för forskningen i atmosfäriska aerosolers fysik och kemi

Helsingfors stads vetenskapspris överlämnas på Helsingforsdagen den 12 juni till akademiledamoten Markku Kulmala. Kulmala är världsledande forskare inom atmosfäriska aerosolers fysik och kemi, och hans forskning har på ett betydande sätt ökat förståelsen för de mekanismer som påverkar klimatförändringen. Forskningen skapar möjligheter att stävja klimatförändringen och dämpa dess effekter. Kulmala hör till grundarna av den nya forskningsgren som studerar växelverkan mellan ekosystem och atmosfären. Vetenskapspriset uppgår till 10 000 miljoner euro.

Förorenad luft kan förändra det lokala och rentav det globala klimatet

Akademiledamoten Kulmala arbetar på Helsingfors universitets campus i Gumtäkt, och den forskningsgrupp som han leder undersöker den mänskliga aktivitetens och de naturliga processernas inverkan på klimatet och luftkvaliteten. Kulmalas toppenhet gagnar också staden bland annat genom att bygga ett täckande nät för mätning av luftkvaliteten i området och genom att undersöka den potentiella luftkvaliteten på de planerade stadsboulevarderna.

I synnerhet Kulmalas integrerande infallsvinkel till forskningen har resulterat i betydande förändringar i forskningsmiljöerna och forskningskonstellationerna. Interaktionen mellan luftkvalitet och klimat är variationsrik och komplicerad. Förorenad luft kan exempelvis förändra det lokala och rentav det globala klimatet, och klimatet påverkar luftkvaliteten på många olika sätt. De miljömässiga, sociala och ekonomiska verkningarna av Kulmalas forskning är således avsevärda.

Markku Kulmala har spelat en central roll också i utvecklingen av forskningens internationella infrastrukturer och som grundare av ett betydelsefullt observationsnätverk. De mångåriga och kontinuerliga mätningarna vid Finlands SMEAR-fältstationer har gett de av Kulmala ledda forskningsenheterna större internationell tyngd. Detta syns exempelvis i att observationssystemet för växthusgaser förlagt högkvarteret för sin forskningsinfrastruktur och koordineringsansvaret till Finland, som också fått koordineringsansvaret för den europeiska infrastrukturen för aerosoler, moln och spårgaser.

Priset är ägnat att stärka Helsingfors som vetenskapsstad

Syftet med Helsingfors vetenskapspris, som utdelats sedan år 1996, är att stärka och föra fram Helsingfors som vetenskapsstad. Priset beviljas som erkännande för ett betydande vetenskapligt arbete utfört av en helsingforsare eller i Helsingfors.

Upplysningar om vetenskapspriset:

forskningschef Katja Vilkama, tfn 09 310 78396, e-post: katja.vilkama(at)hel.fi